Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 16 października 2018 r., Zarząd OT Logistics S.A. _Emitent_ informuje o zwołaniu Zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii D (Zgromadzenie Obligatariuszy D) , które odbędzie w dniu 31 października 2018 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I p.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy D będzie w szczególności wyrażenie zgody przez Zgromadzenie Obligatariuszy D na dokonanie wykupu obligacji serii D po obecnym Dniu Wykupu, tj. po dniu 20 listopada 2018 r., najpóźniej w dniu 20 listopada 2020 r. oraz zmiana warunków emisji obligacji serii D. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy D, razem z projektami uchwał oraz projektem nowego tekstu jednolitego Warunków Emisji, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy D oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: