Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 16 października 2018 r., Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent) informuje o zwołaniu Zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii F (Zgromadzenie Obligatariuszy F) , które odbędzie w dniu 7 listopada 2018 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I p.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy F będzie zmiana warunków emisji obligacji serii F. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy F, razem z projektami uchwał oraz projektem nowego tekstu jednolitego Warunków Emisji, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy F oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii F Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: