Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F na dzień 7.01.2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu, do raportu bieżącego nr 45/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku Zarząd OT Logistics S.A. Emitent informuje o ponownym zwołaniu Zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii F Zgromadzenie, które odbędzie w dniu 7 stycznia 2019 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I p.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie szeregu uchwał w sprawie zmiany poszczególnych punktów Warunków Emisji Obligacji serii F. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii F Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: