Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Emitent informuje o ponownym zwołaniu Zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii F Zgromadzenie, które odbędzie w dniu 30 listopada 2018 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I p.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie szeregu uchwał w sprawie zmiany poszczególnych punktów Warunków Emisji Obligacji serii F.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii F Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: