Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 04.03.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

  1. nr 51/2019 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje);
  2. raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A. jako emitenta (Spółka) na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy;
  3. raportu bieżącego nr 78/2021 z dnia 29.10.2021 r. w sprawie zawarcia i wejścia w życie dokumentacji z Głównymi Wierzycielami Finansowymi w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów i obligacji; oraz
  4. zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji w zakresie zasad odbywania się zgromadzenia obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 7 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 29.04.2020 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 39/2020 z dnia
    29.04.2020 r.,

Spółka informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 4 marca 2022 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p (Zgromadzenie).

Spółka informuje, że umożliwia obligatariuszom Obligacji, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia prawidłowo zgłoszą swój udział w Zgromadzeniu, uczestnictwo w obradach Zgromadzenia oraz wykonywanie prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z regulaminem zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia.

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia (którego pełna treść zawarta jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia załączonym do niniejszego raportu) będzie podjęcie przez Obligatariuszy decyzji przede wszystkim w sprawie: (i) zmian do warunków emisji Obligacji (Warunki Emisji) w zakresie, w jakim dotyczą określonych obowiązków Spółki, w tym w szczególności obowiązków informacyjnych spoczywających na Spółce lub podmiotach z Grupy, (ii) zmian do Warunków Emisji lub Umowy Pomiędzy Wierzycielami (zgodnie z definicją w Warunkach Emisji) lub udzielenia zgód na podstawie Warunków Emisji lub Umowy Pomiędzy Wierzycielami związanych z lub mających na celu zgodę na dokonanie przez Spółkę lub podmioty z Grupy określonych transakcji i działań lub zwolnienie zabezpieczeń Obligacji (w szczególności obciążających wybrane nieruchomości o stosunkowo niższej wartości rynkowej, należące do Spółki lub wybranych podmiotów z Grupy, w celu umożliwienia ich sprzedaży potencjalnym inwestorom lub określone, nieużywane rachunki bankowe, w celu umożliwienia ich zamknięcia), (iii) zmian do Warunków Emisji lub Umowy Pomiędzy Wierzycielami związanych z lub mających na celu umożliwienie zamknięcia nieużywanych rachunków bankowych oraz (iv) ewentualnych (innych niż związane z powyższym)zmian do Warunków Emisji lub Umowy Pomiędzy Wierzycielami w celu dostosowania ich do ewentualnych oczekiwań kupujących w procesach sprzedaży aktywów lub do aktualnych potrzeb Emitenta.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Spółka poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: