Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 11 sierpnia 2022 r

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

  1. nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje);
  2. raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A. jako emitenta (Spółka) na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy;
  3. raportu bieżącego nr 78/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zawarcia i wejścia w życie dokumentacji z Głównymi Wierzycielami Finansowymi w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów i obligacji; oraz
  4. zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji w zakresie zasad odbywania się zgromadzenia obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 7 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 29 kwietnia 2020 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,

Spółka informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2022 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p (Zgromadzenie).

Spółka informuje, że umożliwia obligatariuszom Obligacji, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia prawidłowo zgłoszą swój udział w Zgromadzeniu, uczestnictwo w obradach Zgromadzenia oraz wykonywanie prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z regulaminem zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia.

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie przez Zgromadzenie uchwał między innymi w sprawie (i) zmiany Warunków Emisji, w szczególności w zakresie zmiany brzmienia punktu 14.58.5 Warunków Emisji, w tym poprzez zmianę terminu końcowego na wystąpienie określonego tam zdarzenia związanego z procesem pozyskiwania finansowania, o którym mowa w uzasadnieniu zwołania Zgromadzenia (jednak na datę nie późniejszą niż Dzień Wykupu) oraz ewentualnych innych związanych z tym zmian, a także (ii) ewentualnego podjęcia Uchwał Uchylających w rozumieniu punktu 14.66.3 Warunków Emisji.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Spółka poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: