Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 12.02.2020 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

  1. nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H Obligacje; oraz
  2. raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A. Emitent na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy,

Emitent informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p Zgromadzenie.

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie: i dyskusja w sprawie zakresu zmian do warunków emisji Obligacji oraz podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmian do warunków emisji Obligacji, ii dyskusja w sprawie zakresu ewentualnych zmian do Umowy Pomiędzy Wierzycielami w rozumieniu warunków emisji Obligacji oraz podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia administratora zabezpieczeń Obligacji do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami oraz iii dyskusja w sprawie ewentualnego podjęcia Uchwał Uchylających Kwalifikowane Podstawy Wcześniejszego Wykupu Obligacji w rozumieniu warunków emisji Obligacji.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: