Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 13 grudnia 2019 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

  1. nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H Obligacje;
  2. nr 68/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji oraz zgody Zarządu OT Logistics S.A. Emitent na zmiany warunków emisji Obligacji;
  3. nr 70/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie wznowionych obrad Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji;
  4. nr 82/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji oraz zgody Emitenta na zmiany warunków emisji Obligacji;
  5. nr 83/2019, 89/2019, 90/2019, 91/2019, 93/2019, 94/2019 oraz 95/2019 w sprawie przebiegu obrad i uchwał podejmowanych przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji oraz zgód Emitenta na zmiany warunków emisji Obligacji,

Emitent informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p Zgromadzenie.

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie: i dyskusja w sprawie zakresu zmian do warunków emisji Obligacji oraz podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmian do warunków emisji Obligacji, ii dyskusja w sprawie zakresu ewentualnych zmian do Umowy Pomiędzy Wierzycielami w rozumieniu warunków emisji Obligacji oraz podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia administratora zabezpieczeń Obligacji do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami oraz iii dyskusja w sprawie ewentualnego podjęcia Uchwał Uchylających Kwalifikowane Podstawy Wcześniejszego Wykupu Obligacji w rozumieniu warunków emisji Obligacji.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: