Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 21.05.2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

  1. nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje);
  2. raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A. (Emitent) na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy;
  3. raportu bieżącego nr 59/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wejścia w życie dokumentacji wdrażającej uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy Emitenta z Głównymi Wierzycielami Finansowymi; oraz
  4. raportu bieżącego nr 25/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zawarcia i wejścia w życie dokumentacji z Głównymi Wierzycielami Finansowymi w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów i obligacji, uchwał powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji oraz wyrażenia zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przez Emitenta; oraz
  5. zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji w zakresie zasad odbywania się zgromadzenia obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 7 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 29 kwietnia 2020 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,

Emitent informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 21 maja 2021 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p (Zgromadzenie).

Emitent informuje, że umożliwia obligatariuszom Obligacji, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia prawidłowo zgłoszą swój udział w Zgromadzeniu, uczestnictwo w obradach Zgromadzenia oraz wykonywanie prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z regulaminem zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia.

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie przez Obligatariuszy decyzji związanych z: (i) trwającymi procesami dezinwestycji oraz sprzedaży Aktywów do Sprzedaży, w tym udzielenia zgód na dokonanie przez Emitenta lub Pomioty Zobowiązane określonych transakcji lub podjęcie określonych działań, (ii) ewentualnym nowym finansowaniem, którego pozyskanie planuje Emitent, w szczególności w celu refinansowania całości lub części zadłużenia finansowego Grupy, w tym na udzielenie zgód na warunki tego finansowania, (iii) wykonywaniem przez Emitenta obowiązków nałożonych na niego postanowieniami dokumentacji z głównymi wierzycielami finansowymi Grupy, w tym w szczególności uzyskaniem przez Emitenta zgód oczekiwanych przez pozostałych głównych wierzycieli finansowych Grupy oraz (iv) ewentualnymi (innymi niż związane z powyższym)zmianami do Warunków Emisji lub Umowy Pomiędzy Wierzycielami w celu dostosowania ich do ewentualnych oczekiwań kupujących w procesach dezinwestycji lub do aktualnych potrzeb Emitenta.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: