Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 21.10.2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufn

W nawiązaniu do raportów bieżących:

  1. nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje);
  2. raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A. (Emitent) na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy;
  3. raportu bieżącego nr 59/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wejścia w życie dokumentacji wdrażającej uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy Emitenta z Głównymi Wierzycielami Finansowymi;
  4. raportu bieżącego nr 25/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zawarcia i wejścia w życie dokumentacji z Głównymi Wierzycielami Finansowymi w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów i obligacji, uchwał powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji oraz wyrażenia zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przez Emitenta; oraz
  5. zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji w zakresie zasad odbywania się zgromadzenia obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 7 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 29 kwietnia 2020 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,

Emitent informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 21 października 2021 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p (Zgromadzenie).

Emitent informuje, że umożliwia obligatariuszom Obligacji, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia prawidłowo zgłoszą swój udział w Zgromadzeniu, uczestnictwo w obradach Zgromadzenia oraz wykonywanie prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z regulaminem zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia.

Zwołanie Zgromadzenia uzasadnione jest koniecznością dostosowania niektórych postanowień warunków emisji Obligacji lub Umowy Pomiędzy Wierzycielami (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji) do aktualnej sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta związanej, między innymi, z finalizowanym procesem rozliczenia sprzedaży akcji C. Hartwig Gdynia S.A., środki z której to sprzedaży zostaną przeznaczone w przeważającej części na spłatę zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta z tytułu Obligacji oraz procesem pozyskiwania zabezpieczonego finansowania, którego środki w określonej części zostaną przeznaczone również na refinansowanie całości albo części zadłużenia finansowego Emitenta z tytułu Obligacji, która nie zostanie spłacona ze środków pozyskanych ze sprzedaży C. Hartwig oraz prawdopodobieństwem, że powyższe procesy zakończą się po 29 października 2021 r.

Zasadniczym przedmiotem obrad zgromadzenia będzie, między innymi, podjęcie uchwał w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji, w tym postanowień kwalifikowanych warunków emisji Obligacji, o których jest mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, obejmujących, między innymi, przesunięcie daty wykupu Obligacji, a także innych uchwał, między innymi, w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Emitenta określonych transakcji lub warunki dokonania takich transakcji.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia zawierająca szczegółowe uzasadnienie jego zwołania oraz informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: