Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 22.12.2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

  1. nr 51/2019 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje);
  2. raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A. jako emitenta (Spółka) na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy, w tym raportu bieżącego nr 77/2021 z dnia 28.10.2021 r.;
  3. raportu bieżącego nr 78/2021 z dnia 29.10.2021 r. w sprawie zawarcia i wejścia w życie dokumentacji z Głównymi Wierzycielami Finansowymi w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów i obligacji; oraz
  4. zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji w zakresie zasad odbywania się zgromadzenia obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 7 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 29.04.2020 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 39/2020 z dnia 29.04.2020 r.,

Spółka informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 22 grudnia 2021 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p (Zgromadzenie). Spółka informuje, że umożliwia obligatariuszom Obligacji, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia prawidłowo zgłoszą swój udział w Zgromadzeniu, uczestnictwo w obradach Zgromadzenia oraz wykonywanie prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z regulaminem zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia.

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia (którego pełna treść zawarta jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia załączonym do niniejszego raportu) będzie podjęcie przez Obligatariuszy decyzji (w tym poprzez zmianę Warunków Emisji lub Umowy Pomiędzy Wierzycielami), między innymi, związanych z: (i) kolejnymi trwającymi procesami dezinwestycji oraz sprzedaży Aktywów do Sprzedaży, w tym udzielenia zgód na dokonanie przez Spółkę lub Pomioty Zobowiązane określonych transakcji, zatwierdzenia warunków tych transakcji lub związanej z tym dokumentacji oraz udzielenia zgód na zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych na aktywach będących przedmiotem tych transakcji, (ii) wykonywaniem przez Spółkę obowiązków nałożonych na nią postanowieniami dokumentacji z głównymi wierzycielami finansowymi Grupy, w tym w szczególności uzyskaniem przez Spółkę zgód oczekiwanych przez pozostałych głównych wierzycieli finansowych Grupy oraz (iii) ewentualnymi (innymi niż związane z powyższym)zmianami do Warunków Emisji lub Umowy Pomiędzy Wierzycielami w celu dostosowania ich do ewentualnych oczekiwań kupujących w procesach dezinwestycji lub do aktualnych potrzeb Spółki.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Spółka poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: