Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 25 października 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje);
  2. raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A. jako emitenta (Spółka) na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy, w tym raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 21/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.;
  3. zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji w zakresie zasad odbywania się zgromadzenia obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 7 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 29 kwietnia 2020 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.; oraz
  4. raportu bieżącego nr 42/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2022 r.

Spółka informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 25 października 2022 roku o godzinie 10:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p (Zgromadzenie).

Spółka informuje, że umożliwia obligatariuszom Obligacji, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia prawidłowo zgłoszą swój udział w Zgromadzeniu, uczestnictwo w obradach Zgromadzenia oraz wykonywanie prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z regulaminem zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia.

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie przez Zgromadzenie uchwał między innymi w sprawie: (a) zmian warunków emisji Obligacji, w tym postanowień kwalifikowanych warunków emisji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach, mających na celu w szczególności zmianę wysokości, terminu, miejsca lub sposobu spełnienia świadczeń z Obligacji, w szczególności zmianę definicji terminu „Dzień Wykupu” na datę nie późniejszą niż 28 kwietnia 2023 r.; (b)zmian Warunków Emisji lub wyrażenia przez Zgromadzenie zgody na podstawie Warunków Emisji na wypłacenie przez Spółkę dywidendy zgodnie z uchwałą nr 3 z dnia 27 lipca 2022 r. zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku za 2021 rok, jak również (c) wyrażenia przez Zgromadzenie zgody na zmianę umowy pomiędzy wierzycielami, która może być wymagana w związku z powzięciem uchwał w sprawach wymienionych powyżej i upoważnienia administratora zabezpieczeń do zawarcia odpowiedniego aneksu do umowy pomiędzy wierzycielami wprowadzającego takie zmiany do tej umowy.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Spółka poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: