Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 27 lutego 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje);
  2. raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A. jako emitenta (Spółka) na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy;
  3. zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji w zakresie zasad odbywania się zgromadzenia obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 7 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 29 kwietnia 2020 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.; oraz
  4. raportu bieżącego nr 4/2023 z dnia 5 lutego 2023 r. w sprawie zawarcia warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży wszystkich posiadanych przez Spółkę akcji w spółce Luka Rijeka d.d.

Spółka informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 roku o godzinie 10.00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p (Zgromadzenie).

Spółka informuje, że umożliwia obligatariuszom Obligacji, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia prawidłowo zgłoszą swój udział w Zgromadzeniu, uczestnictwo w obradach Zgromadzenia oraz wykonywanie prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z regulaminem zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia.

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie przez Zgromadzenie uchwał (w formie uchwały w sprawie zmiany odpowiednich postanowień Warunków Emisji lub odrębnej uchwały w sprawie zgody na przeprowadzenie transakcji), między innymi, w sprawie sprzedaży akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka, w tym akcji obciążonych zastawem ustanowionym na zabezpieczenie, między innymi, wierzytelności obligatariuszy Obligacji oraz powiązane z tym zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych na tych akcjach, pod warunkiem, że odpowiednia część pozyskanych w ramach Transakcji środków zostanie przekazana w pierwszej kolejności na dokonanie przez Spółkę całkowitego wykupu Obligacji (oraz obligacji serii G).

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Spółka poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: