Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 28.10.2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

  1. nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje);
  2. raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A. (Emitent) na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy;
  3. raportu bieżącego nr 59/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wejścia w życie dokumentacji wdrażającej uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy Emitenta z Głównymi Wierzycielami Finansowymi;
  4. raportu bieżącego nr 25/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zawarcia i wejścia w życie dokumentacji z Głównymi Wierzycielami Finansowymi w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów i obligacji, uchwał powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji oraz wyrażenia zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przez Emitenta; oraz
  5. zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji w zakresie zasad odbywania się zgromadzenia obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 7 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 29 kwietnia 2020 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,

Emitent informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 28 października 2021 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p (Zgromadzenie).

Emitent informuje, że umożliwia obligatariuszom Obligacji, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia prawidłowo zgłoszą swój udział w Zgromadzeniu, uczestnictwo w obradach Zgromadzenia oraz wykonywanie prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z regulaminem zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia.

Zwołanie Zgromadzenia uzasadnione jest koniecznością dostosowania niektórych postanowień warunków emisji Obligacji lub Umowy Pomiędzy Wierzycielami (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji) do aktualnej sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta związanej, między innymi, z finalizowanym procesem rozliczenia sprzedaży akcji C. Hartwig Gdynia S.A., środki z której to sprzedaży zostaną przeznaczone w przeważającej części na spłatę zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta z tytułu Obligacji oraz procesem pozyskiwania zabezpieczonego finansowania, którego środki w określonej części zostaną przeznaczone również na refinansowanie całości albo części zadłużenia finansowego Emitenta z tytułu Obligacji, która nie zostanie spłacona ze środków pozyskanych ze sprzedaży C. Hartwig oraz prawdopodobieństwem, że powyższe procesy zakończą się po 29 października 2021 r. Dodatkowo, zwołanie Zgromadzenia związane jest z ewentualną koniecznością dostosowania niektórych postanowień Warunków Emisji do ewentualnych dodatkowych zmian do dokumentów finansowania łączących Emitenta z innymi głównymi wierzycielami finansowymi Emitenta biorącymi udział w restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy dla zachowania ich względnej spójności.

Zasadniczym przedmiotem obrad zgromadzenia będzie, między innymi, podjęcie uchwał w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji, w tym postanowień kwalifikowanych warunków emisji Obligacji, o których jest mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, obejmujących, między innymi, przesunięcie daty wykupu Obligacji, a także innych uchwał, między innymi, w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Emitenta określonych transakcji lub warunki dokonania takich transakcji.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia zawierająca szczegółowe uzasadnienie jego zwołania oraz informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: