Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 30.04.2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

  1. nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H  Obligacje;
  2. raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A.  Emitent na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy;
  3. raportu bieżącego nr 59/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wejścia w życie dokumentacji wdrażającej uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy Emitenta z Głównymi Wierzycielami Finansowymi; oraz
  4. zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji w zakresie zasad odbywania się zgromadzenia obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 7 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 29 kwietnia 2020 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.; oraz
  5. raportu bieżącego nr 19/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy Obligacji na dzień 15 kwietnia 2021 r.,

Emitent informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p  Zgromadzenie.

Emitent informuje, że umożliwia obligatariuszom Obligacji, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia prawidłowo zgłoszą swój udział w Zgromadzeniu, uczestnictwo w obradach Zgromadzenia oraz wykonywanie prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z regulaminem zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia.

Zwołanie Zgromadzenia związane jest z trwającymi obecnie negocjacjami zmian do warunków dokumentów finansowania łączących Emitenta z głównymi wierzycielami finansowymi Emitenta, w tym obligatariuszami Obligacji, które mogą wymagać dostosowania niektórych postanowień warunków emisji Obligacji  Warunki Emisji do ewentualnych dodatkowych zmian do dokumentów finansowania łączących Emitenta z innymi głównymi wierzycielami finansowymi Emitenta dla zachowania ich względnej spójności.

Zasadniczym przedmiotem obrad zgromadzenia będzie, między innymi, podjęcie uchwał w sprawie zmiany Warunków Emisji, w tym postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji, o których jest mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, a także innych uchwał, między innymi, w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Emitenta określonych transakcji.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia zawierająca szczegółowe uzasadnienie jego zwołania oraz informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: