Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 30.07.2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

  1. nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje);
  2. raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A. (Emitent) na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy;
  3. raportu bieżącego nr 59/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wejścia w życie dokumentacji wdrażającej uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy Emitenta z Głównymi Wierzycielami Finansowymi; oraz
  4. raportu bieżącego nr 25/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zawarcia i wejścia w życie dokumentacji z Głównymi Wierzycielami Finansowymi w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów i obligacji, uchwał powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji oraz wyrażenia zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przez Emitenta; oraz
  5. zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji w zakresie zasad odbywania się zgromadzenia obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 7 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 29 kwietnia 2020 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,

Emitent informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 30 lipca 2021 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p (Zgromadzenie).

Emitent informuje, że umożliwia obligatariuszom Obligacji, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia prawidłowo zgłoszą swój udział w Zgromadzeniu, uczestnictwo w obradach Zgromadzenia oraz wykonywanie prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z regulaminem zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia.

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia (którego pełna treść zawarta jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia załączonym do niniejszego raportu) będzie, między innymi: (i) podjęcie przez Obligatariuszy decyzji (w tym poprzez zmianę Warunków Emisji lub Umowy Pomiędzy Wierzycielami) związanych z trwającymi procesami dezinwestycji oraz sprzedaży Aktywów do Sprzedaży, w tym udzielenia zgód na dokonanie przez Emitenta lub Pomioty Zobowiązane określonych transakcji, zatwierdzenia warunków tych transakcji oraz udzielenia zgód na zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych na aktywach będących przedmiotem tych transakcji oraz (ii) wprowadzenie zmian do kwalifikowanych postanowień Warunków Emisji, o których jest mowa w art. 49 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, tj. dotyczących zasad zwoływania, funkcjonowania lub podejmowania uchwał przez zgromadzenie obligatariuszy, w celu ujednolicenia terminów na odbycie się zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz terminów na zwołanie zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, przewidzianych postanowieniami Warunków Emisji.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: