AKCJE

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics za I kwartał 2018 r.

Zobacz

Akcjonariat

Akcjonariusz liczba akcji/głosów udział w kapitale własnym
/ogólnej liczbie głosów
I Fundusz Mistral S.A. 7 389 355 61.58%
I Fundusz Mistral S.A. - bezpośrednio 7 318 072 60.99%
I Fundusz Mistral S.A. - pośrednio 71 283 0.59%
Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny 2 133 936 17.79%
PTE Allianz Polska S.A. 793 116 6.61%
ID Invest Sp. z o.o. 637 500 5.31%
Pozostali Akcjonariusze serii A i B (łącznie) 1 044 873 8.71%
RAZEM 11 998 780 100%

Historia operacji na akcjach

Podział akcji (tzw. split)
Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 25 z dnia 30 czerwca 2016 r. OT Logistics S.A. (Spółka) przeprowadzi podział (split) akcji.

Podział (split) dotychczasowej liczby akcji Spółki nastąpi poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 1,92 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt dwa grosze) do kwoty 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) dla każdej akcji oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał zakładowy z 1.427.660 (jeden milion czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji do 11.421.280 (jedenaście milionów czterysta dwadzieścia jeden dwieście osiemdziesiąt) akcji, poprzez wymianę wszystkich akcji Spółki w stosunku 1:8. W związku z podziałem (splitem) akcji nie dokonuje się zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki.


Zarząd OT Logistics informuje, iż w dniu 20 grudnia 2016 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., po rozpatrzeniu wniosku Spółki, postanowił określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 1,92 zł na 0,24 zł, dzień 23 grudnia 2016 r. jako dzień podziału 1.427.660 akcji Spółki oznaczonych kodem PLODRTS00017 na 11.421.280 akcji OT Logistics o wartości nominalnej 0,24 zł każda.
KDPW stwierdził, że z dniem 23 grudnia 2016 r. kodem PLODRTS00017 oznaczonych jest 11.421.280 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,24 zł każda.


Kontakt

BIURO RELACJI INWESTORSKICH

  • ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków

MARTA ŚWIĘCICKA

Kierownik Biura Zarządu

  • +48 694 448 781
  • marta.swiecicka@otlogistics.pl