WŁADZE SPÓŁKI

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics za III kwartał 2018 r.

Zobacz

Zarząd

Radosław Krawczyk

Prezes Zarządu

Więcej

Wykształcenie

Pan Radosław Krawczyk ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, jak również studia MBA (Executive Master of Business Administration).

Skrót kariery

  • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw a w szczególności: płynnością finansową, controllingiem, ryzykiem finansowym, polityką ubezpieczeniową i kredytową, windykacją należności, pozyskiwaniem finansowania, restrukturyzacją finansową i operacyjną, współpracą z bankami i inwestorami.
  • Od 2003 roku związany zawodowo z Grupą PKP Cargo, gdzie od 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora Finansowego spółki.
  • Od 2015 roku pełnił funkcję Członka Zarządu PKP Cargo Connect Sp z o.o, a od 2016 roku Członka Zarządu w PKP Cargo Connect GMBH z siedzibą w Hamburgu.
  • Od wielu lat jest także członkiem Rad Nadzorczych spółek związanych z rynkiem kolejowym oraz ubezpieczeniami.
  • Przez kilka lat pełnił również funkcję niezależnego członka Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Daniel Ryczek

Członek Zarządu

Więcej

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz na Politechnice Warszawskiej. Pełnił funkcję Członka Zarządu PKP Cargo SA ds. międzynarodowych oraz ds. strategii, a następnie Prezesa Zarządu spółki Cargosped – operatora intermodalnego z Grupy PKP Cargo. Otworzył i następnie prowadził przez kilka lat polski oddział spółki Raillogix BV z siedzibą w Rotterdamie. Od grudnia 2017 roku w OT Logistics S.A. sprawuje funkcję Dyrektora Dywizji Kolejowej oraz Prezesa Zarządu w spółce Rentrans International Spedition sp. z o.o.

W OT Logistics S.A. Pan Daniel Ryczek odpowiada za obszar handlu.

Kamil Jedynak

Członek Zarządu

Więcej

Pan Kamil Jedynak w 1998 r. ukończył studia magisterskie z Ekonomii na wydziale Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada doświadczenie w koncernach międzynarodowych w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania, analizy finansowej, sprzedaży i marketingu, optymalizacji i restrukturyzacji kosztowo-operacyjnej. W trakcie kariery zawodowej pracował dla takich firm jak: Euro Logistics Sp. z o.o., DHL Logistics Sp. z o.o. , British Petroleum Poland.

W OT Logistics S.A. jest odpowiedzialny za realizację programu naprawczego Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Rada Nadzorcza

Artur Szczepaniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Artur Szczepaniak swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 1990 jako broker na Krakowskiej Giełdzie Towarowo-Pieniężnej. W roku 1991 był jednym z założycieli DM Penetrator S.A., którego do 1996 był akcjonariuszem i pełnił m.in. funkcję szefa działu analiz i informacji (research dla inwestorów indywidualnych) oraz szefa działu emisji papierów wartościowych (obsługa przedsiębiorstw przy IPO, programie NFI oraz prywatyzacjach). Od 1996 r. do 2000 r. prowadził firmę doradczą specjalizującą się w fuzjach i przejęciach Pre-IPO oraz doradztwie inwestycyjnym. Współpracował z takimi funduszami inwestycyjnymi jak Bancroft, Advent, Pioneer. Do jego najistotniejszych klientów należały spółki z rynku mediów, telekomunikacji, informatyki oraz przemysłu farmaceutycznego. Od 2001 roku związany z I Funduszem Mistral S.A. gdzie pełnił obowiązki Prezesa Zarządu-Dyrektora Zarządzającego, a także jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Pan Artur Szczepaniak zasiada w Radzie Nadzorczej OT Logistics S.A. od 2003 r.

Andrzej Malinowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Andrzej Malinowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktorem nauk ekonomicznych. Od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 12.000 przedsiębiorstw, zatrudniających około 5 milionów pracowników.
Pan Andrzej Malinowski pracował w administracji rządowej. W 1996 r. Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Do swoich najważniejszych osiągnięć zawodowych w administracji rządowej zalicza współtworzenie koncepcji i organizowanie Ministerstwa Gospodarki. Poseł na Sejm, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą, był członkiem polskiej delegacji sejmowej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz zastępcą przewodniczącego Komitetu ds. Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Rady Europy. Pełnił także kierownicze funkcje w spółkach prawa handlowego. Jako lider polskich pracodawców przewodniczył BIAC Polska – Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej. Przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. W 2005 r. został wybrany pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego. Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). W 2013 r. został wybrany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców na kadencję w latach 2014-2015. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego oraz kieruje pracami zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS.
Pan Andrzej Malinowski został uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami państwowymi, a także Orderem Uśmiechu – przyznawanym przez dzieci za działania przynoszące dzieciom radość. Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności.
Marek Komorowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Marek Komorowski ma wykształcenie wyższe, w 1988 r. ukończył Szkołę Główną Handlową (magister ekonomii) oraz w 2001 r. ukończył Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois (USA) (Executive MBA). Jest członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów. Ponadto uczestniczył w licznych szkoleniach profesjonalnych organizowanych przez renomowane instytucje w Paryżu, Warszawie, Londynie i Nowym Yorku. W trakcie kariery zawodowej pracował między innymi w takich instytucjach jak: M2G Sp. z o.o., I Fundusz Mistral S.A., Rabobank Polska S.A, Traco Sp. z o.o, Credit Lyonnais Bank Polska S.A., IPB Bank S.A. Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności.

Zbigniew Nowik - Członek Rady Nadzorczej

Pan Zbigniew Nowik jest doktorem nauk ekonomicznych (tytuł uzyskał w Institut d’Etudes Politiques de Paris), autorem licznych publikacji ekonomicznych i książki „Nowe instrumenty finansowe i giełdy przyszłości” (1994). W okresie 1990-1993 pracował we Francji w departamentach międzynarodowych firm ubezpieczeniowych — Union Francaise de Reassurance, Grupa Azur, AXA International — gdzie zajmował się reasekuracją oraz ekspansją m.in. na Europę Środkowo-Wschodnią. Po powrocie do Polski doradzał inwestorom zagranicznym wchodzącym na rynek polski lub bezpośrednio zarządzał ich inwestycjami. Był między innymi: dyrektorem finansowym francuskiej sieci dystrybucji Castorama i dyrektorem zarządzającym jej pierwszego supermarketu, jak również dyrektorem finansowym holenderskiej spółki Campina, gdzie prowadził projekt restrukturyzacji oraz zarządzał grupą mleczarni w Polsce. Ponadto pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej IMPEXMETAL S.A. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ROLIMPEX S.A. W latach 2003 – 2005 oraz 2006 – 2015 był członkiem Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. Kolejno, w latach 2015 – 2018, zasiadał w Zarządzie OT Logistics S.A jako Prezes Zarządu

Artur Olender - Członek Rady Nadzorczej

Partner ADDVENTURE, posiada 29 lat doświadczenia zawodowego na rynku kapitałowym. Do września 2008 roku wiodący akcjonariusz, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A. (obecnie TRIGON) oraz Agencji Informacyjnej PENETRATOR Sp. z o.o. Prezes Rad Nadzorczych firm: INTERSPORT POLSKA S.A., ARCHICOM S.A., SOTIS Sp. z o.o., OTC S.A. Członek Rad Nadzorczych firm: AILLERON S.A., NANOGROUP S.A. Był zaangażowany we wszystkie najważniejsze projekty doradztwa strategicznego, finansowego, sprzedaży akcji oraz pozyskania kapitału realizowane przez Dom Maklerski PENETRATOR S.A. Był doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych przy prywatyzacji ISKRA S.A., Ministra Skarbu przy prywatyzacji największego polskiego wydawnictwa – Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. oraz największego polskiego producenta alkoholi – POLMOS Białystok S.A. Brał udział w realizacji kilkudziesięciu projektów pozyskania kapitału na rynku prywatnym i giełdowym. Wprowadzał na giełdę m.in. MOSTOSTAL WARSZAWA, ODLEWNIE POLSKIE, POLIGRAFIĘ, WSiP, POLMOS BIAŁYSTOK, INTERSPORT, K2, INTELIWISE, CYFROWY POLSAT, MERCATOR MEDICAL, AILLERON, ARCHICOM, NANOGROUP, ML SYSTEM. Doradzał WIRTUALNEJ POLSCE w pozyskaniu kapitału na rynku prywatnym od INTEL (pierwsza inwestycja INTELa w tej części świata) oraz PROKOM. Doradzał 4F (OTCF) przy pozyskaniu kapitału od Grupy ZASADA. Był zaangażowany w wiele inicjatyw środowiskowych i legislacyjnych na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego, w tym: uczestniczył we władzach Związku Maklerów, w pracach nad utworzeniem rynku pozagiełdowego w Polsce, programie NFI, był współautorem koncepcji powstania Towarowej Giełdy Energii oraz wydawcą i redaktorem miesięcznika „Nasz Rynek Kapitałowy”. Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Elektroniki i Automatyki) oraz w London Business School. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 13) oraz licencje wydane przez London International Financial Futures Exchange, International Petroleum Exchange i London Clearing House. Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności.

Waldemar Maj - Członek Rady Nadzorczej

Partner Założyciel Metropolitan Capital Solutions. Jest członkiem rady nadzorczej Ergis. Był przewodniczącym rady nadzorczej PZU i członkiem rad nadzorczych m. in. Giełdy, Ciech, Banku BGZ i Stock Spirits w Luksemburgu. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w bankowości, przemyśle, konsultingu i administracji państwowej. Ponad 10 lat pracował w bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej w Szwajcarii (UBS), USA (IFC/Bank Światowy) oraz w Polsce. Był wiceprezesem ds. finansowych PKN ORLEN, wiceprezesem Banku BGŻ /Rabobank Group i prezesem DZ Bank Polska. Pracował również w McKinsey & Company oraz był doradcą ministra finansów. Posiada tytuł MBA z Harvard Business School oraz doktorat z fizyki. Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności.

Wojciech Heydel - Członek Rady Nadzorczej

Doświadczony menadżer z zakresu wdrażania strategii i rozwoju korporacyjnego w przemyśle naftowym, energetycznym i detalicznym. W trakcie kariery zawodowej pracował między innymi w takich firmach jak: Kogeneracja S.A. (CEO –  prowadzenie zakładów ciepłowniczych na Dolnym Śląsku), RUCH S.A. (CEO – lider transformacji największej firmy dystrybucji detalicznej prasy w Polsce), PKN Orlen S.A. (w Zarządzie jako CEO oraz jako Członek Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż, marketing, logistykę, kadry, komunikację korporacyjną). Przez 14 lat pracował w międzynarodowej korporacji BP oraz BP Polska, w tym przez 4 lata w Corporate Center BP w Londynie. Posiada również doświadczenie jako członek rad nadzorczych (w tym członek komitetów audytu). Pan Wojciech Heydel posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej (1985), ukończył Executive Program, General management (University of Michigan, 1998) oraz USA INSEAD program, Executive Leadership Program for Top Leaders (2001-2004).

Paweł Ruka - Członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Ruka jest założycielem oraz Dyrektorem Finansowym firmy świadczącej usługi outsourcingu działów finansowych. Ponadto związany był z Grupą Ferrum S.A. (produkcja infrastrukturalnych rur i profili, a także wielkogabarytowych konstrukcji spawanych) jako Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy (ZKS Ferrum S.A.) oraz doradca zarządu Ferrum S.A. do spraw finansowych, a także jako Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w Ammono S.A. (światowym liderze w wytwarzaniu półprzewodników z azotku galu metodą amonotermalną). W latach 2004-2010 pracował na różnych szczeblach w PricewaterhouseCoopers (usługi audytowe, doradztwo podatkowe i biznesowe). Pan Paweł Ruka jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, stypendystą rządu cypryjskiego – uczestnictwo w Young Managers Programme Project Planning and Management w Międzynarodowym Instytucie Zarządzania na Cyprze oraz stypendystą i studentem studiów magisterskich na Universidad de Navarra Privada w Hiszpanii. Posiada tytuł biegłego rewidenta, a także jest uczestnikiem programu ACCA.

Kontakt

BIURO RELACJI INWESTORSKICH

  • Al. Jerozolimskie 98 , 00-807 Warszawa
  • +48 22 395 72 50

MARTA ŚWIĘCICKA

Starszy Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

  • +48 694 448 781
  • marta.swiecicka@otlogistics.pl