„Rozwój, Organizacja, Uniwersalność” Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics do 2026 r.

Strategia Grupy OT Logistics prezentuje optymalną ścieżkę zrównoważonego rozwoju, która wykorzystuje szanse i perspektywy wzrostu z priorytetem utrzymania stabilności finansowej Grupy Kapitałowej OTL. Hasłem przewodnim strategii jest „ROZWÓJ, ORGANIZACJA, UNIWERSALNOŚĆ”. Zakładane cele finansowe to osiągnięcie w 2027 r. przychodów w wysokości 916 mln zł przy 28% rentowności EBITDA.

Dokonaliśmy gruntowej analizy otoczenia rynkowego, makroekonomicznego oraz prognoz i kierunków rozwoju branży, przekładając je na szanse i ryzyka dla Grupy OTL w najbliższych latach. W efekcie przyjęliśmy strategię, która jest odpowiedzią na aktualną pozycję Grupy Kapitałowej OTL, uwzględniającą efekty wieloletniego procesu restrukturyzacyjnego, jak również obecną i prognozową sytuację na rynku. Przy jej opracowywaniu wzięliśmy pod uwagę zarówno bardzo duży popyt na usługi świadczone przez Grupę w latach 2022 i 2023, jak również przejściowe osłabienie korzystnych dla Grupy trendów widocznych na początku 2024 r. Strategia Grupy OTL zakłada trzy filary wzrostu – mówi Kamil Jedynak, Prezes OT Logistics.Naszą ambicją jest stanie się jak najbardziej uniwersalnym operatorem oferującym pełny łańcuch usług logistycznych opartych przede wszystkim o aktywa portowe z optymalnym wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów biznesowych. Dzięki tym działaniom Grupa OTL planuje utrzymać wysoką dynamikę wzrostu przychodów, rentowności i nakładów inwestycyjnych. Podstawowe cele, które sobie postawiliśmy w perspektywie do 2027 r., to wzrost przychodów do 916 mln zł, poprawa rentowności EBITDA do 28%, przy planowanych nakładach inwestycyjnych w latach 2024- 2026 na poziomie 256 mln zł. Realizację tych celów mają zapewnić zwiększone przeładunki towarów masowych, drobnicowych i ro-ro oraz wyższe wolumeny ładunków przewożonych koleją – dodaje Kamil Jedynak.

W 2023 r. Grupa OTL z sukcesem zakończyła kilkuletnie działania restrukturyzacyjne służące poprawie jej kondycji ekonomicznej. Skonsolidowane przychody Grupy OTL wyniosły 592,3 mln zł w 2023 r., a EBITDA – w efekcie wzrostu wyników działalności portowej oraz spedycyjnej – wzrosła do 191,63 mln zł.

Hasłem przewodnim strategii zakładającej 3 filary wzrostu jest „ROZWÓJ, ORGANIZACJA, UNIWERSALNOŚĆ”, co oznacza w szczególności:

  • rozwój pełnego i uniwersalnego łańcucha usług logistycznych, w oparciu o aktywa portowe,
  • modernizację infrastruktury i suprastruktury, w kierunku zapewnienia wysokiej wydajności i jakości usług,
  • dalsze usprawnianie i automatyzację procesów biznesowych.

Cele finansowe Grupy OTL, przedstawione w opublikowanej strategii, zakładają osiągnięcie w 2027 r. 916 mln zł przychodów przy 28% rentowności EBITDA, przy planowanych nakładach inwestycyjnych w tych latach na poziomie 256 mln zł. Zarząd Grupy zakłada zwiększenie liczby obsługiwanych ładunków, zarówno w przeładunkach masowych (z 5,7 mln t w 2023 r. do 8,4 mln t w 2027 r.), drobnicowych (z 1,4 mln t w 2023 r. do 2,4 mln t w 2027 r.), jak również ładunków przewożonych koleją (z 1,7 mln t w 2023 r. do 3,2 mln t w 2027 r.).

W Strategii Grupy OTL zostały zaprezentowane cele i działania w głównych segmentach działalności Grupy, które mające na celu dalszy rozwój i umocnienie pozycji uniwersalnych terminali portowych oraz zaoferowanie klientom zintegrowanej i elastycznej usługi transportowo-przeładunkowej. Strategia zakłada też inwestycje modernizacyjne w pozostałe segmenty działalności Grupy.

Główne inwestycje w OT Port Gdynia to rozbudowa terminala zbożowego oraz rozwój terminala ro-ro. Dzięki tym działaniom możliwe będzie podwojenie raty przeładunkowej i wolumenu przeładunku agro oraz zwiększenie bazy magazynowej i uruchomienie dowozów kolejowych dla produktów tego typu. Umocnienie pozycji naszego portu, jako wiodącego uniwersalnego terminala w Polsce, będzie wspierać zwiększanie przeładunków ro-ro oraz podwojenie przeładunków papieru i celulozy. W OT Port Świnoujście planujemy zarówno inwestycje w rozwój terminali, jak również modernizację procesu rozładunku i załadunku statków. W obu portach prowadzone będą również działania zmierzające do rozszerzenia zakresu obecnie obsługiwanych ładunków o całkiem nowe grupy towarowe – wylicza Grzegorz Zubrzycki, Wiceprezes OT Logistics.

Strategia uwzględnia także uwarunkowania w ramach obszarów ESG (ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego), a planowane na najbliższe lata inwestycje będą służyły ochronie środowiska. Główne kierunki inwestycji zakładają m.in. wymianę sprzętu na urządzenia spełniające najnowsze normy środowiskowe, inwestycje w nowe linie technologiczne czy instalacje fotowoltaiczne. W zakresie transportu planowana jest sukcesywna wymiana taboru kolejowego na niskoemisyjny i ekologizacja całego procesu przewozowego.

Podstawowym założeniem Strategii jest wykorzystanie, udoskonalenie i modernizacja obecnie istniejących zasobów. Zarząd nie wyklucza jednak inwestycji w nowe aktywa, które współgrałyby z założeniami strategicznymi – powiedział Daniel Górecki, Członek Zarządu OT Logistics. Z punktu widzenia naszych akcjonariuszy istotną informacją jest, że w ramach strategii została przyjęta również polityka dywidendowa. Zakłada stałą wypłatę dywidendy w perspektywie długoterminowej w wysokości nie niższej niż 75% zysku netto spółki – dodał Daniel Górecki.

O Grupie OT Logistics (Grupa OTL)

Grupa OTL to największy i najbardziej wszechstronny operator portowy w Polsce, od ponad 70 lat świadczący usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Podstawowym obszarem działalności Grupy OTL są rynki Europy Środkowo-Wschodniej – głównie: Polska, Czechy, Słowacja i Ukraina.

W skład Grupy OTL wchodzą morskie terminale portowe: OT Port Świnoujście oraz OT Port Gdynia. Grupa OTL jest także właścicielem spółki spedycyjnej Rentrans Cargo, spółki Kolej Bałtycka – świadczącej usługi manewrowe i transport kolejowy. W skład Grupy OTL wchodzi także spółka Port Żegluga Szczecińska zajmująca się obsługą projektów hydrotechnicznych.