Wzrost przychodów OT Logistics po III kw. o ponad 22% r/r do 640 mln zł dzięki konsolidacji nowych podmiotów

Grupa Kapitałowa OT Logistics, największy operator portowy w Polsce i lider w obszarze żeglugi śródlądowej w Europie Środkowo-Wschodniej, wypracowała w trzech kwartałach 2017 r. 639,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny wyniósł 22,3 mln zł, a wynik EBITDA wzrósł o 45% w ujęciu rocznym do 63,1 mln zł. Grupa zanotowała zysk netto na poziomie 12,8 mln zł.

W samym trzecim kwartale Grupa Kapitałowa odnotowała przychody w wysokości 206,4 mln zł (wzrost o 18% r/r) oraz wynik EBITDA w wysokości 29,0 mln zł (+124% r/r). Zysk netto w tym okresie wyniósł 17,1 mln zł. Pozytywny wpływ na przychody w trzech kwartałach tego roku miała zmiana struktury organizacji, będąca następstwem wcześniejszych akwizycji. Skonsolidowane zostały wyniki spółek: Sealand Logistics, STK (wraz z podmiotami zależnymi) i Kolei Bałtyckiej oraz C.Hartwig Adria i OT Nieruchomości. Od końca września w wynikach Grupy konsolidowane są również wyniki finansowe Luka Rijeka d.d., operatora portu w chorwackiej Rijece.

W związku z poszerzeniem organizacji o nowe spółki, zmianie uległa również struktura przychodów w podziale na segmenty. Na koniec września w skład Grupy Kapitałowej OT Logistics wchodziły 33 spółki. Największy udział w strukturze całkowitych przychodów Grupy miały usługi spedycji: ponad 55%, przewozy i usługi transportowe odpowiadały za 36% przychodów, a usługi portowe za 8%. Pozostała działalność przyniosła 1% przychodów. Z uwagi na rosnącą wartość przychodów z przewozów kolejowych, w działalności Grupy Kapitałowej OT Logistics odnotowano wzrost wagi segmentu transportowego w przychodach i proporcjonalne zmniejszenie wagi segmentu portowego w porównaniu do poprzedniego okresu.

Również wyraźny wzrost wyniku EBITDA w ujęciu r/r ma związek ze zmianą struktury Grupy: konsolidacja nowych spółek miał pozytywny wpływ na EBITDA w wysokości 19,9 mln zł. Dodatkowo w wyniku prowizorycznego rozliczenia rozpoznano zysk z okazji okazjonalnego nabycia akcji Luka Rijeka w wysokości 9,8 mln zł.

Biorąc pod uwagę działalność Grupy w poszczególnych segmentach, w wyniku konsolidacji nowych spółek poprawie uległy wyniki z działalności przewozowej. Przychody w trzecim kwartale w tym segmencie wzrosły o 27% do 74,3 mln zł. EBITDA segmentu wzrosła o 48% r/r do 12,7 mln zł. Narastająco przychody wzrosły do 223,3 mln zł (w porównaniu do 156,3 mln zł rok wcześniej) a EBITDA wzrosła do 32,6 mln zł w porównaniu do 21 mln zł.

W segmencie spedycyjnym przychody wzrosły o 14% r/r do 112,5 mln zł (narastająco wzrost o 18% do 354,9 mln). EBITDA segmentu utrzymała się na poziomie 5,2 mln zł.

Segment portowy odnotował wzrost przychodów od klientów zewnętrznych. Wzrosły one w trzecim kwartale o 6,5%, głównie za sprawą większych przeładunków rudy żelaza w porcie w Świnoujściu. Narastająco, po trzech kwartałach widoczny jest jednak spadek przychodów o 7,7%. EBITDA segmentu portowego (spadek do 1,1 mln zł w trzecim kwartale i 9,4 mln zł w okresie styczeń-wrzesień) jest pod presją słabszej koniunktury na rynku agro i zbóż w Europie oraz na rynku węgla i koksu przy jednoczesnej potrzebie ponoszenia kosztów stałych. Na wynikach ciążą również wydatki inwestycyjne (m. in. w nowe magazyny) oraz efekt bazy (wyjątkowo korzystne warunki na rynku agro w 2016 r.). W kolejnych kwartałach w wynikach segmentu uwidoczni się konsolidacja wyników operatora portu w Rijece.

W okresie styczeń-wrzesień Luka Rijeka d.d. zwiększyła przeładunki o 27% do 1,9 mln ton, głównie za sprawą obsługi węgla i rudy. Przychody portu w tym okresie wyniosły ok. 126,6 mln kun chorwackich (HRK, ok. 71 mln zł), a EBITDA – 8,2 mln HRK (ok. 4,6 mln zł).

Konsolidacja wyników Luka Rijeka jest możliwa dzięki zwiększeniu naszego zaangażowania w akcjonariacie chorwackiego operatora portu. Za sprawą konsolidacji nowych spółek aktywa Grupy Kapitałowej OT Logistics po raz pierwszy przekroczyły 1 mld zł. Port Rijeka ma dla nas strategiczne znaczenie w rozwoju przewozów na kierunku Bałtyk-Adriatyk, będziemy dążyć do zwiększenia przeładunków na Bałkanach, wykorzystując nasze doświadczenia w Polsce i relacje z dotychczasowymi klientami.

Zbigniew Nowik Prezes Zarządu OT Logistics

7 września, OT Logistics sfinalizowała zakup dodatkowych prawie 12% udziałów w chorwackim porcie Luka Rijeka, co oznacza, że obecnie OT Logistics posiada 32,56% udziałów. Zawarto również porozumienie z akcjonariuszami Luka Rijeka – funduszami emerytalnymi Allianz ZB d.o.o. oraz ERSTE d.o.o. – umożliwiające przejęcie kontroli operacyjnej nad portem. Strony umowy mają obecnie w sumie 56,61% udziałów w operatorze portowym. Spółka ogłosiła wezwanie na pozostałe akcje chorwackiego portu.

Podstawowe dane finansowe GK OT Logistics (w mln zł)
Dane w mln zł 9M 2017 9M 2016 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 639,59 523,02 +22,3%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22,28 16,15 37,9%
EBITDA 63,08 43,53 +44,9%
Zysk (strata) netto 12,79 2,97 +330,5%