Ambitne cele Grupy OTL w obliczu przewidywanej dobrej koniunktury na usługi portowe

Grupa OTL zaktualizowała większość celów strategicznych w 2020-2021 i istotnie zredukowała zadłużenie. Po sprzedaży C.Hartwig Gdynia Spółka planuje osiągnięcie w 2022 przede wszystkim z działalności portowej skonsolidowane przychody ze sprzedaży 300 mln zł, EBITDA ponad 45 mln zł oraz zysk netto ponad 19 mln zł. W latach 2022-2023 Grupa OTL planuje realizację inwestycji modernizacyjnych w portach, w efekcie czego EBITDA Grupy OTL powinna przekroczyć 55 mln zł od 2023 r. oraz 70 mln zł od 2025 r. Obecna wartość zadłużenia obligacyjnego wynosi poniżej 1,5x EBITDA. Spółka zamierza pozyskać kredyty na refinansowanie obligacji oraz na planowane inwestycje. Celem strategicznym OTL jest wypłata dywidendy od 2022 r.

W dniu 9.02.2022 r. Rada Nadzorcza OTL zatwierdziła plan finansowy na rok 2022, zaakceptowała planowany program inwestycyjny na lata 2022-2023 w wysokości 30-40 mln zł, a także prognozy wyników finansowych na lata 2022-2025. Stanowiło to aktualizację zatwierdzonej w roku 2020 średnioterminowej strategii Grupy OTL.

W efekcie realizacji strategii w latach 2020-2021 Grupa OTL osiągnęła większość założonych celów. Przeprowadzony został szeroki program restrukturyzacyjny, osiągnięto ponad planowe oszczędności w zakresie kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży, sprzedane zostały aktywa nie synergiczne z działalnością portową, a pozyskane środki posłużyły na spłatę zobowiązań wobec wierzycieli finansowych. Spółka spłaciła całkowicie kredyty bankowe, a zobowiązania wobec obligatariuszy wyniosły na 31.12.2021 r. około 60 mln zł

Efekty dokonanej restrukturyzacji oraz ustabilizowanie sytuacji finansowej pozwalają Grupie OTL powrót na ścieżkę wzrostu. Potwierdzeniem tego są zatwierdzone przez radę nadzorczą cele finansowe na najbliższe cztery lata. Planujemy strategicznie, że wypracowywana EBITDA będzie dystrybuowana w zbliżonych równych proporcjach: na spłatę zadłużenia, inwestycje rozwojowe oraz na dywidendę dla akcjonariuszy.

Konrad Hernik prezes OT Logistics

Zarząd planuje, że w tym roku skonsolidowane przychody Grupy OTL wyniosą około 300 mln zł (po wyłączeniu z konsolidacji części działalności spedycyjnej po sprzedaży spółki C.Hartwig Gdynia) z czego ponad 200 mln zł przychodów będą stanowić usługi portowe. Planowany na rok 2022 wynik EBITDA wyniesie ponad 45 mln zł, a zysk netto powinien wynieść ponad 19 mln zł. W roku 2021 istotny wpływ na przychody i wyniki Grupy OTL wywierała rosnąca działalność spedycyjna spółki C.Hartwig Gdynia. Po sprzedaży tej spółki Grupa OTL będzie koncentrowała się na kluczowym segmencie przeładunków portowych.

Po sprzedaży spółki CHG i wyjścia Grupy OTL z segmentu spedycji morskiej wielu akcjonariuszy zastanawiało się jak będzie wyglądał teraz obraz Grupy OTL i ile będzie ona zarabiała. Brak tej wiedzy nie dawało też możliwości obiektywnej wyceny Spółki. Tymczasem rosnąca koniunktura na usługi portowe wpływa na możliwości generowania dobrych wyników z tej działalności. Planowane wyniki z działalności kontynuowanej bez wpływu CHG, będą w roku 2022 niewiele niższe niż w roku 2021 gdzie notowane były bardzo dobre wyniki CHG konsolidowane przez trzy kwartały.

Konrad Hernik prezes OT Logistics

W roku 2022 i kolejnych latach Grupa OTL spodziewa się dobrej koniunktury w zakresie usług portowych. W związku z zakłóceniami i ryzykami w transporcie lądowym, jak np. blokadą przewozów kolejowych przez Ukrainę, a także wobec ryzyka konfliktu zbrojnego na Ukrainie, dynamicznie rośnie skala zainteresowania transportem towarów drogą morską. Dotyczy to zarówno ładunków masowych jak również ro-ro i drobnicowych. W tej sytuacji roku 2022 Grupa OTL spodziewa zwiększonej skali przeładunków m.in.: rudy żelaza, koksu i węgla koksującego, lecz także np. produktów stalowych, co potwierdzają już zawarte umowy i ustalenia z klientami.

Już od początku 2022 r. kluczowy operator w segmencie ro-ro firma Finlines zwiększyła liczbę zawinięć z 4 do 6 tygodniowo. Dla dedykowanego terminala ro-ro zarządzanego przez OT Port Gdynia oznacza to wprost dalszy dynamiczny wzrost przychodów w tym kluczowym segmencie oferty.

Wobec relatywnie chłodnej zimy, systematycznie zmniejszających się zapasów oraz zmniejszania skali wydobycia krajowego, Grupa OTL spodziewa się także powrotu do zwiększonego importu węgla energetycznego drogą morską.

Planujemy, że w horyzoncie średnioterminowym najszybciej rozwijającym się aktywem w Grupie OTL będzie OT Port Gdynia. W efekcie dynamicznego wzrostu segmentu ro-ro oraz towarów drobnicowych, a także produktów agro przewidujemy, że OTPG będzie notował największą dynamikę sprzedaży i wyników. Poprawa wyników będzie wsparta także planowanymi inwestycjami modernizacyjnymi. Inwestycje rozwojowe, głównie w automatyzację procesów przeładunkowych, planujemy także w OT Port Świnoujście. Tu zakładamy powrót zwiększonych ilości towarów masowych i ustabilizowanie ich przeładunków na poziomie ok 4 mln ton. Pozwoli powrócić to do generowania wysokich wyników.

Konrad Hernik prezes OT Logistics

Planowanym efektem zakładanych inwestycji będzie osiągnięcie zwiększenia konkurencyjności rynkowej portów Grupy OTL, poprzez skrócenie raty przeładunkowej kluczowych towarów oraz osiągnięcie wysokich optymalizacji kosztowych. Zarząd OTL liczy, że dzięki inwestycjom planowana skonsolidowana EBITDA Grupy OTL od roku 2023 przekroczy 55 mln zł, a od 2025 r. ponad 70 mln zł.

Planowane obciążenia kosztowe z tytułu nowych leasingów nie wpłyną istotnie na dotychczasowy poziom kosztów Grupy OTL ponieważ zbiegną się w czasie z zakończeniem dotychczasowych leasingów i wykupem żurawi portowych. Zarząd OTL pracuje także nad pozyskaniem finansowania kredytowego w bankach na refinansowanie do końca kwietnia tego roku całości obligacji w kwocie 60 mln zł.

Dzięki działaniom restrukturyzacyjnym notujemy obecnie bezpieczną relację długu netto do EBITDA wynoszącą mniej niż 1,5x, a zatem notujemy mamy pełną zdolność kredytową do zaciągania nowych zobowiązań i obsługi takiego finansowania w horyzoncie średnioterminowym.

Konrad Hernik prezes OT Logistics

Podane dane nie są oficjalną prognozą wyników Grupy OTL, lecz szacunkami zarządu stanowiącymi cele dla Grupy OTL do realizacji w 2022 r. oraz latach 2023-2025.