ESG / Zrównoważony rozwój

Działalność Grupy nie byłaby możliwa bez wykorzystywania zasobów środowiska naturalnego oraz dbałości o otoczenie społeczne. Grupa OTL od lat otacza szczególną opieką regiony, w których realizuje swoją działalność. Dąży do tego, aby być istotnym motorem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w lokalnych społecznościach.

Zagadnienia pracownicze

To pracownicy są najistotniejszym zasobem Grupy OTL. Dzięki ich zaangażowaniu, kompetencjom i doświadczeniu zbudowana została organizacja oparta na wartościach, która z powodzeniem realizuje wyznaczone zadania.

630
Zatrudnienie w Grupie

Grupa oferuje benefity w postaci pakietu medycznego oraz ubezpieczenia na życie. Świadczenia te przysługują wszystkim pracownikom etatowym. Ponadto w Grupie OTL funkcjonuje zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość świadczeń przyznawanych z Funduszu zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, w jakiej znajduje się dana osoba.

W Grupie OTL funkcjonują jasne i przejrzyste systemy wynagrodzeń zgodne z Regulaminami Wynagradzania obowiązującymi w spółkach. Duża waga przykładana jest do właściwego kształtowania wynagrodzeń uwzględniającego rodzaj, charakter i specyfikę wykonywanej pracy.

Zgodnie z Regulaminem Pracy czas pracy pracowników nie może przekraczać 40 godzin w tygodniu pracy. W niektórych spółkach został wdrożony system informatyczny wspierający planowanie i monitorowanie czasu pracy, uwzględniający – już na etapie planowania grafików – zapotrzebowanie kadrowe w systemie rozliczeniowym oraz zapewniający zgodność z obowiązującą literą prawa i wewnętrznymi regulacjami Grupy OTL.

Funkcjonujące w Grupie OTL polityki wynagradzania, świadczeń i rozwoju uwzględniają potrzeby różnych grup pracowników. Zobowiązuje nas do tego Polityka Równego Traktowania w miejscu pracy. W 2017 roku przygotowaliśmy i wdrożyliśmy Politykę Przeciwdziałania Dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy. W Grupie nie ma akceptacji dla dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, wyznanie, stan cywilny, rasę, przynależność do organizacji politycznych lub orientację seksualną.

Grupa OTL podejmuje starania, by środowisko pracy było wolne od mobbingu oraz innych form przemocy psychicznej. Obowiązkiem każdego Pracownika jest podjęcie wszelkich starań, aby zapobiegać tym zjawiskom. Pracownicy, którzy czują, że stali się ofiarami bezprawnej dyskryminacji, znęcania się lub molestowania powinni poinformować o tym Kierownika Biura Zarządu i HR lub Zarząd zgodnie z Procedurą postępowania w przypadku wystąpienia mobbingu.

Bezpieczeństwo i zdrowie osób związanych z Grupą OTL są naszym priorytetem. W spółkach z Grupy wdrażane są rozwiązania techniczne i procesowe, które mają na celu zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. Dobre praktyki i procedury wypracowywane są od lat. Rozszerzane są one także poza firmę – dzielimy się nimi w ramach współpracy ze stowarzyszeniami branżowymi oraz partnerami biznesowymi.

W spółkach Grupy OTL wypadki przy pracy badane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób zgłaszania i rejestrowania wypadków opisany jest w wewnętrznych procedurach spółek zależnych opracowanych na podstawie obowiązujących wymagań prawnych oraz ich dotychczasowych praktyk. W Grupie Kapitałowej nie stwierdzono przypadków chorób zawodowych. Pracownicy Grupy OTL nie są także narażeni na konkretne choroby zawodowe. W naszej organizacji nie występują stanowiska pracy z przekroczeniami NDN (najwyższych dopuszczalnych natężeń) i NDS (najwyższych dopuszczalnych stężeń). Nie ma również stanowisk pracy z nieakceptowalnym poziomem ryzyka zawodowego.

Środowisko

Grupa OTL nie pozostaje obojętna na globalne wyzwania dotyczące ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów. W związku z trwającymi procesami optymalizacyjnymi wewnątrz Grupy Kapitałowej, monitorowanie przestrzegania odpowiednich norm i przepisów w całej Grupie następuje poprzez nieformalne regulacje. Nie dysponujemy jeszcze wspólną polityką środowiskową dla wszystkich spółek z Grupy, ale dokładamy wszelkich starań aby ograniczać i wykluczać niekorzystne dla środowiska czynniki, zarówno w ramach bieżącej działalności, jak i w prowadzonych długoterminowych projektach. Dążymy do ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz racjonalnego gospodarowania surowcami. Ograniczeniu ulega także ilości odpadów. Wiele uwagi poświęcamy edukacji pracowników w tym zakresie. Mimo braku wewnętrznych procedur w obszarze środowiska, w spółkach Grupy OTL na bieżąco monitorowane są wybrane wskaźniki środowiskowe.

Ze względu na nieprodukcyjny charakter działalności, nie ma do czynienia z przetwarzaniem materiałów i surowców na większa skalę. Od kilku lat konsekwentnie wdrażany jest elektroniczny obieg dokumentów i zachęcamy do tego typu rozwiązań klientów. W 2022 roku standardem były elektroniczne faktury wystawiane dla naszych kontrahentów. W naszych biurach, oprócz ograniczenia wydruków do absolutnego minimum na skutek standardowego funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów, wprowadzono nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie, tj. funkcje wydruku podążającego, co pozwala na znaczące zmniejszenie zużycia papieru i realną zmianę nawyków związanych z drukowaniem.

Wykorzystywana przez nas energia elektryczna pochodzi w całości od zewnętrznych dostawców. Zdajemy sobie sprawę nie tylko z negatywnego wpływu marnotrawienia energii na środowisko naturalne, ale także z korzyści finansowycmożliwych do osiągnięcia dzięki oszczędnej polityce energetycznej. Dlatego, jako Grupa, nie lekceważmy drobnych z pozoru działań takich jak tryb standby komputerów, czy wymiana żarówek na energooszczędne, co w skali całej organizacji i liczby pracujących osób, przekłada się na realne zmniejszenie wpływu środowiskowego. Dodatkowo, w ramach naszych działań dążymy do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Przykładem tego jest instalacja systemu fotowoltaicznego w Gdyni oraz rozpoczęcie podobnych inicjatyw w OT Port Świnoujście. Przeprowadzamy także audyty energetyczne w celu zoptymalizowania naszego zużycia energii elektrycznej i ograniczenia nadmiernego zużycia prądu.

W prowadzonej działalności w branży TSL, ale również żeglugi śródlądowej, spedycji kolejowej i przeładunków w portach morskich i śródlądowych oraz w wynajmie powierzchni znajdujących się w zasobach spółek zależnych, Grupa stosuje się do wdrażania procedur w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przy pomocy zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej poprzez poprawę efektywności energetycznej, sukcesywnie modernizując oświetlenie i wprowadzając termomodernizację kolejnych nieruchomości, będących własnością spółek – co jest wynikiem przeprowadzonego audytu energetycznego zgodnie z normą PNEN 16247 w spółkach.

W zakresie gospodarki odpadami, spółki z Grupy OTL zawierają indywidualne umowy na działania takie jak odbiór i skup odpadów uznanych za niebezpieczne. Są to m.in. mineralne oleje silnikowe, smarowe, przekładniowe, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny, ubrania ochronne, opony samochodowe, baterie i akumulatory, odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi i inne. Ponadto spółki zawierają standardowe umowy o świadczenie usług z przedsiębiorstwami komunalnymi.

Dążymy do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz minimalizowania ich ilości poprzez zakup surowców i materiałów w opakowaniach zwrotnych. Dbamy o segregację odpadów dzięki wykorzystaniu zoptymalizowanego pod tym względem sprzętu. Magazynujemy i przenosimy odpady w taki sposób, aby ich kontakt ze środowiskiem i wpływ na zdrowie ludzi  były jak najmniejsze. Prowadzona jest także stała segregacja odpadów w zależności od ich rodzaju i frakcji.

Grupa stale stara się podnosić świadomość pracowników w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami, ponieważ to oni mają największy wpływ na ich ilość.

Kontroli podlega również sposób korzystania z zasobów wody oraz sposób odprowadzania ścieków. Spółki dysponują umowami z lokalnymi zakładami wodno-kanalizacyjnymi oraz – w sytuacji najmu lub dzierżawy nieruchomości – umowy z bezpośrednimi odbiorcami, rozliczane na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

Wdrożyliśmy Kodeks Etyczny Pracowników Grupy i Kodeks Etyczny Prowadzenia Biznesu. Regulacje organizacyjne oparte zostały na najlepszych praktykach i normach. Celami strategicznymi programu zgodności i etyki jest prawe i uczciwe działanie wobec pracowników i partnerów biznesowych. Działania te mają nie tylko wymiar etyczny, lecz także ekonomiczny – skonstruowane zostały pod kątem obniżania ryzyka strat materialnych i wizerunkowych. Członkowie najwyższego kierownictwa Grupy, członkowie zarządów spółek zależnych i wszyscy pracownicy Grupy OTL mają obowiązek zgłaszać przypadki potencjalnego naruszania niniejszych kodeksów. Zgłoszenia mogą mieć charakter anonimowy – nie stosuje się nagrywania rozmów i identyfikacji numeru telefonu osoby informującej. Polityka zgodności Grupy OTL podkreśla pełną gotowość do współpracy z odpowiednimi organami państwowymi w przypadku pozyskania informacji o naruszeniu norm prawnych mających charakter przestępstwa.