Efekty restrukturyzacji oraz wpływ na realizację strategii i plan finansowy na rok 2021 Grupy Kapitałowej OT Logistics

Zarząd OT Logitsics opublikował raport o efektach restrukturyzacji oraz jej wpływu na strategię i tegoroczne plany finansowe. Przede wszystkim zauważono, że dzięki dotychczasowym działaniom, w tym roku i kolejnych latach nastąpi poprawa wyników operacyjnych.

Oznacza to stabilizowanie sytuacji finansowej grupy kapitałowej poprzez zawarcie umów z wierzycielami finansowymi, które przedłużyły wymagalność zaciągniętych zobowiązań. Ponadto pozyskano 148 mln zł ze sprzedaży nieruchomości, udziałów w zależnej firmie Deutsche Binnenreederei oraz części posiadanej floty rzecznej. To z kolei pozwoliło na spłatę kredytów bankowych i obligacji w wysokości ok. 130 mln zł, spłatę większości przeterminowanych zobowiązań handlowych i istotną poprawę sytuacji płynnościowej grupy. Wreszcie dokonano zmian w zarządzaniu, poprzez redukcję znacznej części kadry zarządzającej i towarzyszących jej kosztów. Zlikwidowano też centrum usług wspólnych we Wrocławiu oraz biura w Warszawie i Gdyni, a także zaniechano realizacji nieopłacalnych projektów inwestycyjnych. OT Logistics szacuje, że tegoroczne oszczędności związane z redukcją kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży wyniosą w grupie ponad 11 mln zł. Jednocześnie mocny spadek zadłużenia i stabilizacja sytuacji finansowej mają pozwolić istotnie obniżyć koszty odsetek i opłat bankowych oraz koszty doradztwa finansowo-prawnego.

Kontynuując założenia strategii, grupa kapitałowa OT Logistics będzie się koncentrować na rozwijaniu usług portowych, obsłudze klientów korzystających z drogi morskiej, działalności spedycyjnej, przewozach kolejowych i działalności hydrotechnicznej. Zarząd zakłada, że w tym obszarze zwiększy tegoroczną sprzedaż o ok. 10 proc., przy równoczesnej poprawie uzyskiwanych marż. W rezultacie podjętych działań EBITDA grupy ma przekroczyć 40 mln zł (bez uwzględnienia wyników osiągniętych przez chorwacką firmę Luka Rijeka). Co więcej, zarząd w latach 2022-2023 zakłada dalszy wzrost sprzedaży i poprawę rentowności.