Grupa OTL notuje dynamiczny wzrost przychodów z działalności portowej i spedycyjnej

  • 455 mln zł przychodów Grupy OTL w 2022 r. (wzrost o 82% r/r na działalności kontynuowanej)
  • Wzrost sprzedaży usług spedycyjnych o blisko 120% r/r, a portowych o 76% r/r
  • Skonsolidowana EBITDA na działalności kontynuowanej wyniosła w 2022 r. blisko 145 mln zł
  • Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 5 zł na akcję (tj. łącznie 65.493.000 zł)

– Ubiegły rok potwierdził strategiczne znaczenie aktywów portowych dla wielu łańcuchów dostaw zarówno w gospodarce krajowej jak i globalnej. Dla Grupy OTL działalność portowa i usługi powiązane stanowiły kluczowy zakres działalności. Poprawiliśmy efektywność operacyjną oraz wyniki z tej części naszego biznesu i jesteśmy na najlepszej drodze do dalszych, dynamicznych wzrostów. Sprzyjała nam sytuacja rynkowa, zwłaszcza wzmożony popyt na usługi przeładunkowe oraz transportowe, na których się koncentrowaliśmy. W efekcie w 2022 r. (porównując wyniki działalności kontynuowanej) w segmencie portowym sprzedaż wzrosła o 76% r/r, a  spedycyjnym aż o 120% r/r. Poszerzyliśmy łańcuch logistyczny i  dzięki temu możemy oferować pełen wachlarz usług: frachtowanie statków, obsługę portową, spedycję i  transport.  – mówi Kamil Jedynak, Prezes OT Logistics – Zamierzamy poprawiać konkurencyjność rynkową naszych portów, m.in. poprzez znaczne zwiększenie raty przeładunkowej i potencjału składowego dla kluczowych towarów oraz wdrażanie dalszych optymalizacji kosztowych. Przyspieszonej realizacji powyższych działań sprzyja wzmożony popyt na usługi świadczone przez Grupę. Nasze terminale pozyskują kolejne urządzenia usprawniające przeładunek i poprawiają efektywność powierzchni składowych i magazynowych dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonać więcej przeładunków i przewieźć więcej towarów. – dodaje Kamil Jedynak

Przychody ze sprzedaży Grupy OTL z działalności kontynuowanej w 2022 r. zwiększyły się do 455,3 mln zł, tj. o 82% r/r, głównie z powodu wysokich wzrostów w działalności spedycyjnej – za sprawą obsługi frachtów morskich oraz spedycji kolejowej oraz w działalności portowej – za sprawą wyższej sprzedaży na przeładunkach towarów masowych.

Przeładunki masowe w OT Port Świnoujście wzrosły o 32% r/r, głównie dzięki obsłudze węgla i rudy żelaza, a w OT Port Gdynia o 22 % r/r za sprawą ładunków agro i węgla. Na zwiększone zapotrzebowanie na usługi portowe w zakresie takich towarów jak zboża, półprodukty stalowe, węgiel i ruda wpłynęły m.in. wojna w Ukrainie i spowodowane przez nią: blokada portów czarnomorskich, zaburzenia w dostawach  i sankcje na niektóre ładunki z Rosji (np. węgiel, który zaczął być sprowadzany drogą morską, m.in. z Afryki, obu Ameryk czy Australii).

W planach Grupy są kolejne inwestycje w modernizację urządzeń przeładunkowych, automatyzację oraz optymalizację procesów operacyjnych w działalności portowej.

W 2022 r. spółki Grupy OTL odnotowały blisko 145 mln zł wyniku na poziomie EBITDA. W efekcie wzrostu przychodów i rentowności działalności portowej oraz spedycyjnej, EBITDA w 2022 r. była wyższa o 89 mln zł na działalności kontynuowanej bez zdarzeń jednorazowych. W tym okresie zysk netto Grupy OTL wyniósł 139,4 mln zł.

– W 2022 r. Grupa OTL poprawiła wskaźniki rentowności na wszystkich poziomach. Przeprowadzony program restrukturyzacyjny oraz wyniki operacyjne poprawiły płynność i wskaźniki finansowe Grupy. Sytuacja finansowa znacząco się poprawiła, a tym samym płynność została ustabilizowana. Zakończona w marcu 2023 r. transakcja sprzedaży akcji Luka Rijeka przyniosła ok. 50 mln zł wolnych środków oraz umożliwiła całkowite zaspokojenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii H i serii G wyemitowanych przez OT Logistics S.A. i tym samym spłatę wszelkich zobowiązań spółki z tytułu obligacji. – mówi Grzegorz Zubrzycki, Wiceprezes OT Logistics

– Zakończeniu procesu restrukturyzacji, dynamiczna poprawa sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy, jak również przeprowadzone ostatnio transakcje, a w szczególności sprzedaż akcji Luka Rijeka d.d. pozwoliły również zakończyć spory i postępowania sądowe, które utrudniały działalność Grupy. Prawomocnie umorzone zostało postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, Spółka została zwolniona spod kontroli Tymczasowego Nadzorcy Sądowego, Allianz ZB d o.o. wycofał pozew wniesiony przeciwko OT Logistics przed Trybunałem Arbitrażowym w Zagrzebiu. Pracujemy nad aktualizacją strategii Grupy OTL, a naszym celem jest budowa długoterminowej wartości Grupy i regularne wypłacanie dywidendy – dodał Daniel Górecki, Członek Zarządu OT Logistics

O Grupie OT Logistics (Grupa OTL)

Grupa OTL to największy i najbardziej wszechstronny operator portowy w Polsce, od ponad 70 lat świadczący usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Podstawowym obszarem działalności Grupy OTL są rynki Europy Środkowo-Wschodniej – głównie: Polska, Czechy i Słowacja.

W skład Grupy OTL wchodzą morskie terminale portowe: OT Port Świnoujście oraz OT Port Gdynia z jedynym dedykowanym terminalem ro-ro w Polsce. Grupa OTL jest także właścicielem spółki spedycyjnej Rentrans Cargo, spółki Kolej Bałtycka – świadczącej usługi manewrowe i transport kolejowy. W skład Grupy OTL wchodzi także spółka Port Żegluga Szczecińska zajmująca się obsługą projektów hydrotechnicznych.