Imponujące wyniki OT Logistics S.A. w 2014 roku

Przychody Grupy Kapitałowej OT Logistics (GK OTL) – jednego z liderów branży TSL w Europie Środkowej – w całym 2014 roku wyniosły 831,8 mln zł, co oznacza 70-proc. wzrost w porównaniu z 2013 rokiem Zysk EBITDA Grupy wyniósł 82,0 mln zł, czyli prawie o 15 %. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie zysk netto sięgnął 32,9 mln zł, a więc o 16 %. więcej w skali roku.

Rok 2014 Grupa Kapitałowa OT Logistics może zaliczyć do przełomowych, między innymi za sprawą przeprowadzonych akwizycji. W styczniu sfinalizowane zostało przejęcie Grupy C.Hartwig Gdynia, a w lipcu w skład GK OTL wszedł Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia (BTDG). Dzięki powyższym przejęciom Grupa zyskała wiele nowych kompetencji i otworzyła się na nowe rynki, a konsolidacja tych podmiotów stanowiła jeden z czynników, dzięki którym możliwe było tak istotne zwiększenie skali działalności.

Udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie rosnąć w skokowym tempie i sprawnie integrować nowe podmioty w struktury Grupy. Już dziś obserwujemy efekty nawiązanych synergii, a w kolejnych okresach spodziewamy się postępującej poprawy rentowności w segmencie spedycji. Cały czas rozglądamy się również za kolejnymi okazjami do przejęć, czego przykładem może być złożona ostatnio oferta na zakup udziałów z spółce Lotos Kolej

Piotr Pawłowski Prezes Zarządu OT Logistics S.A.

O zaufaniu inwestorów do Spółki świadczy fakt, że w 2014 roku OT Logistics S.A. pozyskała w drodze emisji obligacji łącznie ponad 150 mln zł na dalszy rozwój Grupy i refinansowanie zadłużenia.

W samym IV kwartale Grupa wypracowała 220,9 mln zł przychodów, czyli o 80 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł w ostatnich trzech miesiącach 2014 roku  34,3 mln zł, czyli 6 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk netto sięgnął 18,7 mln zł i był o prawie 1 proc. wyższy niż w IV kwartale 2013 roku.

W 2015 roku OT Logistics S.A. planuje szereg działań, których celem będzie dalsze umacnianie pozycji Grupy na regionalnym rynku TSL.

oza otwartością na kolejne akwizycje, równolegle dbamy o wzrost organiczny, m.in. poprzez rozwój usług przewozów kolejowych. Liczymy również na korzyści związane z dalszymi inwestycjami publicznymi w rewitalizację śródlądowych dróg wodnych w Polsce.

Piotr Pawłowski Prezes Zarządu OT Logistics S.A.