OT Logistics kończy z sukcesem ważny etap restrukturyzacji – umowa wspólnych warunków restrukturyzacji z konsorcjum banków weszła w życie

Z końcem kwietnia weszła w życie umowa Spółki OT Logistics S.A. i wybranych spółek zależnych z grupy kapitałowej z konsorcjum banków kredytujących dotycząca wspólnych warunków restrukturyzacji finansowej zadłużenia Grupy Kapitałowej. Tego samego dnia Spółka podpisała porozumienie wydłużające termin spłaty obligacji serii G do 30.04.2020 r. Tym samym z sukcesem zakończono rozmowy rozpoczęte w 2018 r. i sfinalizowano jeden z bardziej złożonych procesów restrukturyzacji finansowej ostatnich lat w Polsce. Dzięki umowie Grupa Kapitałowa OT Logistics uzyskała m. in. ujednolicenie warunków finansowania, częściowe obniżenie oprocentowania, przedłużenie terminów zapadalności finansowań oraz w najbliższym czasie otrzyma nowe finansowanie wspierające płynność.

 

Wejście w życie porozumienia z konsorcjum Banków i obligatariuszem serii G kończy istotny etap restrukturyzacji finansowej Grupy Kapitałowej OT Logistics. Umowa daje Spółce ważny oddech potrzebny do kontynuowania procesu restrukturyzacji operacyjnej, którego celem jest poprawa rentowności całej Grupy Kapitałowej. Wejście w życie umowy restrukturyzacyjnej to owoc pracy wszystkich stron biorących udział w tym procesie, czyli banków, głównych obligatariuszy, doradców wierzycieli, doradców Spółki oraz pracowników Grupy OT Logistics. Dlatego też chciałbym serdecznie podziękować wszystkim naszym partnerom zaangażowanym w ten proces. Szczególne słowa podziękowania kieruję na ręce p. Miłosza Gołąba, partnera w kancelarii Clifford Chance, który prowadził zespół doradców prawnych OT Logistics. Wejście w życie umów pozwoli nam w pełni skoncentrować się na wdrożeniu planu naprawczego i poprawie efektywności operacyjnej Grupy, jednocześnie zabezpieczając interesy wszystkich grup wierzycieli finansowych. Najważniejsze warunki porozumień dotyczą ujednolicenia warunków bilateralnych i konsorcjalnych umów kredytów udzielonych przez banki konsorcjum, przedłużenie terminu zapadalności dostępnych finansowań do końca kwietnia 2020 r., a także rozterminowanie rat spłaty, płatnych począwszy od lipca 2019 r. – Bardzo ważnym punktem umów jest ujednolicenie oraz częściowe obniżenie oprocentowania udzielonych finansowań. Pozwoli to OT Logistics zmniejszyć koszty finansowe, które w ostatnich kwartałach odbijały się na wynikach Grupy. Wierzyciele zyskali zobowiązanie Spółki oraz naszych podmiotów zależnych do udzielenia nowych zabezpieczeń

Radosław Krawczyk Prezes Zarządu OT Logistics S.A.

Łączna wartość zadłużenia będącego przedmiotem umowy z bankami sięga 175 mln zł, natomiast obligacji serii G – 17,9 mln zł. Umowa przewiduje również zobowiązanie banków konsorcjum do udzielenia Spółce nowego finansowania na zasilenie płynności Grupy.

Umowa warunków wspólnych przewiduje ponadto porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (umowa dostosowująca warunki umowy kredytu do umowy wspólnych warunków) oraz przeprowadzenie w terminie do końca maja 2019 r. emisji obligacji serii H (o wartości do 125 mln zł), z której środki mają zostać przeznaczone na refinansowanie maksymalnie dużej liczby obligacji serii D oraz F. OT Logistics ma także porozumieć się z chorwackimi funduszami – akcjonariuszami operatora portu Luka Rijeka – co do zasad dalszej współpracy w zakresie dysponowania posiadanymi akcjami tej spółki.

ontynuujemy proces restrukturyzacji Grupy Kapitałowej i wciąż mamy jeszcze wiele do zrobienia w sferze operacyjnej, ale dzięki wejściu w życie umowy z konsorcjum banków oraz porozumieniu z obligatariuszem serii G możemy skupić się już w większym stopniu na poprawie wyników finansowych i operacyjnych poprzez wdrażanie przyjętego planu naprawczego Spółki. Chcemy również zacząć obniżać nasze zadłużenie w nadchodzących kwartałach. Dzięki zaufaniu okazanemu przez naszych partnerów będziemy mogli dążyć w najbliższych okresach do uwidocznienia całego potencjału Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Radosław Krawczyk Prezes Zarządu OT Logistics S.A.

Plan naprawczy, który będzie realizowany na podstawie umowy restrukturyzacyjnej, został przyjęty w grudniu 2018 r. Jego celem jest poprawa płynności finansowej oraz osiągnięcie w 2020 r. skonsolidowanej rentowności EBITDA na poziomie ok. 10% poprzez m. in. zmiany w strukturze zarządzania Grupą, centralizację procesów i eliminowanie dublujących się kompetencji, optymalizację stawek za świadczone usługi przy jednoczesnej kontroli kosztów, a także sprzedaż nieruchomości, które nie są wykorzystywane w bieżących operacjach. Pozytywne efekty ma przynieść również zmniejszenie nakładów inwestycyjnych. Plan zakłada działania w perspektywie 1-2 lat.