OT Logistics z pozytywnym wynikiem w pierwszym kwartale

Grupa Kapitałowa OT Logistics wypracowała 48 mln zł zysku netto w pierwszym kwartale 2021 roku w porównaniu do 41 mln zł straty rok wcześniej. Pozytywny wynik to efekt przeprowadzonej w ostatnich latach restrukturyzacji.

Przychody Grupy Kapitałowej OT Logistics w pierwszym kwartale tego roku wyniosły 219,2 mln zł i były o 12 mln zł wyższe niż przed rokiem. Z kolei zysk netto Grupy wyniósł ponad 48 mln zł, wobec straty 41 mln zł w pierwszym kwartale roku 2020. Osiągnięte wyniki odzwierciedlają efekty dokonanych działań restrukturyzacyjnych. Biorąc pod uwagę wyłącznie skonsolidowane przychody ze sprzedaży kluczowych spółek Grupy Kapitałowej tj.: OT Logistics, OT Port Gdynia, OT Port Świnoujście, C. Hartwig Gdynia, Rentrans Cargo i Kolej Bałtycka, stanowiących działalność kontynuowaną, to osiągnięta przez nie łączna sprzedaż w pierwszym kwartale 2021 była wyższa w porównaniu do tego samego okresu w roku 2020, o ponad 30%. Wzrosty sprzedaży kluczowych spółek Grupy były w większości zgodne z oczekiwaniami i założeniami planu finansowego. Wysokie ponadplanowe wzrosty sprzedaży (ponad 50% wzrostu wobec 1Q 2020) osiągnął C. Hartwig Gdynia. Wpłynęły na to wyższe od zakładanych stawki frachtowe, lecz przełożyło się także na ponadplanowe wyniki finansowe tej spółki.

Oprócz wysokich wzrostów sprzedaży na działalności spedycyjnej Grupa zanotowała istotne wzrosty na przeładunkach większości towarów drobnicowych, a także masowych związanych z przemysłem stalowym, jak ruda żelaza i koks. Tendencje spadkowe utrzymują przeładunki węgla. Po stronie kosztów, OT Logistics zmniejszyła wydatki na obsługę zadłużenia, a także odnotowała wysoki spadek kosztów zarządu i sprzedaży, co wynikało przede wszystkim ze zbycia udziałów w spółkach Deutsche Binnenreederei i Luka Rijeka.

Do daty publikacji sprawozdania za pierwszy kwartał Grupa Kapitałowa OT Logistics wypracowała własne środki finansowe, pozwalające na samodzielną spłatę 14,7 mln zł zobowiązań wobec obligatariuszy serii D. To przełomowe wydarzenie, obrazujące wysoce pozytywny wpływ efektów restrukturyzacji oraz rozwiązania kluczowych problemów prawnych, na poziom generowanego strumienia środków pieniężnych. Bieżący cash flow, pozwalający na istotną akumulację środków z działalności operacyjnej Grupy został wsparty dodatkowo odzyskaniem łącznie ponad 9 mln zł m.in. w wyniku zakończenia długotrwałego sporu prawnego wobec spółek Grupy PKP, zwieńczonego przejęciem przez OT Logistics 100% kontroli nad spółką Rentrans Cargo, a także osiągnięcia porozumienia w zakresie spornych rozliczeń pomiędzy OT Logistics i innymi partnerami handlowymi.

Osiągane i planowane wyniki finansowe z działalności operacyjnej, oraz realne plany znacznej redukcji zadłużenia odsetkowego, wskazują na dobre perspektywy w zakresie możliwości wzrostu wartości rynkowej Grupy Kapitałowej OT Logistics. Priorytetem strategicznym dla zarządu OT Logistics pozostaje nadal dążenie do osiągnięcia przez OT Logistics stabilnej pozycji spółki dywidendowej. Zarząd spółki zakłada, że wypłata pierwszej dywidendy po długim okresie przerwy, będzie możliwa już w roku 2022.