Po odzyskaniu stabilności finansowej Grupa OT Logistics śmielej może patrzeć w przyszłoś

Wywiad z Konradem Hernikiem, Prezesem OT Logistics S.A.

1. Firma zdecydowała się na szerokie działania restrukturyzacyjne i optymalizacyjne w całej Grupie OTL. Grupa jest na rynku od przeszło 70 lat czy decyzja o zmianach przyszła łatwo? 

Decyzja o szybkim rozpoczęciu restrukturyzacji w roku 2020 była koniecznością. Zawsze są to trudne decyzje, bo za tym kryją się zwykle relacje międzyludzkie. Grupa OTL była budowana dotąd z nastawieniem na dynamiczny rozwój i szeroką skalę działalności. W sytuacji, gdzie ograniczenia rynkowe na to nie pozwoliły, należało zrobić wyraźny krok w tył i dostosować struktury firmy do zmniejszonej skali aktywności. Duża struktura centralna zaczęła pochłaniać zbyt dużo środków z trudem zarabianych przez portowców, spedytorów i kolejarzy.

2. Ruch okazał się słuszny, Grupa poprawiła swoje wyniki finansowe. Co dokładnie zmieniła restrukturyzacja? I na jakim etapie obecnie jest firma? 

Dzięki szerokiej restrukturyzacji dotyczącej głównie likwidacji biur w Warszawie i Wrocławiu oraz przeniesienia większości aktywności do Szczecina, Gdyni i Krakowa, Grupa OTL osiąga obecnie trwałe oszczędności kosztowe powyżej 12 mln zł w skali roku. Równocześnie w związku z koniecznym „odchudzeniem” kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, Grupa OTL dokonała sprzedaży kilku istotnych spółek, które nie pasowały do aktualnej strategii rozwoju. Pozwoliło to nam odzyskać równowagę finansową i poprawić możliwości osiągania dochodów. Sercem Grupy OTL pozostał Szczecin, gdzie ulokowana jest główna siedziba oraz kilka spółek z Grupy. Dzięki restrukturyzacji w samym Szczecinie przybyło kilkanaście stanowisk pracy głównie w księgowości, kadrach i informatyce.

3. Czy wzrosty sprzedaży zostały odnotowane we wszystkich segmentach działalności? 

Po okresie niepewności związanej z pandemią, pozytywne odreagowanie nastąpiło praktycznie we wszystkich segmentach działalności Grupy OTL. Wzrosty sprzedaży obserwowaliśmy zarówno w portach, jak również w działalności spedycyjnej, kolejowej i hydrotechnicznej. Nastąpiło wysokie ożywienie w przeładunkach towarów związanych z przemysłem stalowym, a także wzrosła skala przeładunków drobnicowych i tych w technologii ro-ro. Na skutek wysokiego wzrostu cen światowych, spadły jedynie przeładunki importowanego węgla energetycznego. Wzrost cen węgla w 2021 roku spowodował, że zamiast importu zaczął pojawiać się dawno nienotowany eksport tych towarów.

4. W listopadzie doszło do podpisania umowy współpracy z Grupą Rhenus, w jej wyniku sprzedano udziały w spółce C.Hartwig Gdynia S.A. Dlaczego akurat ta spółka? Co było powodem tej decyzji? 

Działalność C. Hartwig Gdynia (CHG) koncentrowała się głównie na obsłudze spedycyjnej towarów skonteneryzowanych. Jej działalność nie była synergiczna z kluczową działalnością portową, ukierunkowaną na obsłudze towarów masowych i drobnicowych. CHG obejmowała zwykle inne grupy klientów oraz była samodzielnie działającym podmiotem, osiągając pewien poziom skali i dojrzałości. W tej sytuacji doszliśmy do wniosku, że strategicznie nie jesteśmy w stanie efektywnie rozwijać tej spółki w ramach Grupy OTL. W sytuacji wysokiego wzrostu cen frachtu, a tym samym zwiększonych wyników CHG, osiągnęliśmy lepsze możliwości sprzedaży i zdecydowaliśmy się na ten ruch.

5. Czy ta transakcja należy do planu restrukturyzacyjnego? Czy ten ruch pomógł obniżyć poziom zadłużenia? 

Transakcja sprzedaży CHG wypełniła również ramy planu restrukturyzacyjnego. Środki ze sprzedaży spółki posłużyły do spłaty kredytów bankowych i obligacji. Wpłynęło to istotnie na obniżenie poziomu zadłużenia wobec banków i obligatariuszy, które na przestrzeni ostatniego roku zmniejszyło się z ponad 300 do około 60 mln zł. Wpłynęło to także na spadek ryzyka działalności związanego z nadmiernym zadłużeniem. Bardzo znacznie obniżyły się również koszty finansowe. Po sprzedaży CHG, Grupa OTL ponownie odzyskała zdolność kredytową, zmniejszając zadłużenie w relacji do osiąganych wyników, do poziomu uznawanego jako bezpieczny.

6. Czy Grupa planuje kolejne współprace z Grupą Rhenus?

Spółki Grupy Rhenus zostały nabywcami dwóch kluczowych spółek sprzedawanych przez Grupę OTL w roku 2020 i 2021. Jednocześnie po sprzedaży CHG ustały pola konkurencji z jej nabywcą Grupą Rhenus. Dzięki temu możemy teraz zacieśniać współpracę z Rhenus, w zakresie wykorzystania aktywów portowych posiadanych przez Grupę OTL. Z poprzedniego konkurenta, Rhenus stał się teraz dla OTL istotnym partnerem operacyjnym.

7. Grupa OTL mocno skupia działalność na realizacji przeładunków i obsłudze pełnego łańcucha logistycznego. Jakie znaczenie w tym systemie mają usługi portowe? 

Usługi portowe są kluczowym segmentem działalności Grupy OTL. Posiadanie własnych terminali portowych stwarza duże przewagi konkurencyjne. Dostęp do portów daje możliwość oferowania klientom korzystającym z drogi morskiej szerokiego wachlarza innych usług pokrewnych. Dzięki temu, możemy efektywnie rozwijać np. spedycję i usługi kolejowe. Strategicznie Grupa OTL będzie dążyła do umacniania pozycji na rynku usług portowych na obszarze całego wybrzeża Bałtyku. Będziemy także wykorzystywać synergie związane z byciem udziałowcem największego portu chorwackiego Luka Rijeka. Daje to Grupie OTL możliwości dotarcia do klientów z całego obszaru korytarza logistycznego pomiędzy Adriatykiem i Bałtykiem.

8. Proszę powiedzieć jeszcze jak kształtują się trendy w logistyce na 2022? Jak wpłynęła na nie pandemia? 

Okres pandemii dwojako wpłynął na sytuację w logistyce. Przede wszystkim pandemia wpłynęła na zaburzenie transportu kontenerowego i niestandardowe zwiększenie stawek frachtowych. Pandemia wpłynęła także na zaburzenia w transporcie lądowym, w związku z zamykaniem granic, czy ograniczeniami w przemieszczaniu się. Paradoksalnie pozytywnie wpłynęło to na działalność i perspektywy tradycyjnego transportu morskiego, głównie w zakresie towarów drobnicowych. Droga morska pozostała najbardziej efektywną drogą transportową, zyskując dodatkowe przewagi w relacji z transportem lądowym. W rezultacie widzimy wzrost przeładunków drobnicowych, również jako efekt odreagowania po pandemii oraz zwiększenie zainteresowania transportem w segmencie ro-ro. Rosną także obroty towarami drobnicowymi w transporcie tradycyjnym, które dotychczas transportowane były drogą kontenerową. Sytuacja post pandemiczna zdecydowanie pozytywnie wpłynęła na obroty oraz perspektywy działalności spółek Grupy OTL.

9. Jakie są plany Grupy na przyszłość? Jakich działań powinniśmy spodziewać się w najbliższym czasie? 

Po odzyskaniu stabilności finansowej Grupa OTL śmielej może patrzeć w przyszłość. Do przysłowiowego postawienia kropki nad i w zakresie finansowym, pozostało nam jeszcze zrefinansowanie owych 60 mln zadłużenia przez nowy bank czy banki. Zamierzamy zrealizować to do końca kwietnia 2022 r. i rozpocząć współpracę z bankami, w nowych realiach i na nowych zasadach. Równocześnie odzyskanie oddechu finansowego pozwala nam na możliwość projektowania dalszych działań rozwojowych i inwestycyjnych. W roku 2022 zamierzamy zakończyć inwestycje w porcie w Gdyni, związane głównie z modernizacją urządzeń do obsługi przeładunków ro-ro. Kontynuujemy także modernizację urządzeń portowych i przeładunkowych w porcie w Świnoujściu. Dopiero teraz będziemy mogli uzyskać, na te planowane od dłuższego czasu inwestycje, pokrycie w nowych źródłach finansowania. Inwestycje te pozwolą na dalszą optymalizację kosztową operacji portowych oraz poprawę stabilności i konkurencyjności świadczonych usług portowych. Śmielej patrzymy także na projekty rozwojowe, dzięki którym będziemy mogli dążyć do umacniania pozycji Grupy OTL, jako wiodącej grupy portowej na polskim wybrzeżu.