Przychody i zysk netto Grupy OTL z wysoką dynamiką wzrostu po III kwartałach 2023 r.

  • Przychody Grupy OTL po trzech kwartałach 2023 r. wyniosły 488,66 mln zł (+77,63% r/r), zysk netto 145,39 mln zł (+57,03% r/r), a EBITDA 170,18 mln zł (+93,17% r/r)
  • Na działalności spedycyjnej przychody wzrosły r/r o 126,81% po trzech kwartałach 2023 r., portowej o 57,77% r/r, a kolejowej i hydrotechnicznej po ponad 40% r/r każda
  • Zaliczka na wypłatę dywidendy za rok 2023 wyniesie ponad 37,46 mln zł (2,86 zł na akcję)

 – Działając w branży portowej, która szczególnie w ostatnich dwóch latach doświadczyła dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego, trzeba nie tylko wykazać się niezwykłą elastycznością na zmiany, ale przede wszystkim oferować usługi na tyle uniwersalne, by sprostały aktualnemu zapotrzebowaniu na rynku. Jesteśmy istotnym graczem na polskim rynku logistycznym, a silną pozycję utrzymujemy dzięki elastycznemu podejściu do rynkowych wyzwań oraz reagowaniu na zmiany w otoczeniu biznesowym. Kontynuujemy rozwój i jesteśmy gotowi do dalszego inwestowania w infrastrukturę wspierającą wzrost polskiej branży portowej – mówi Kamil Jedynak, Prezes OT Logistics. 

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2022: przychody Grupy OTL po trzech kwartałach 2023 r. wzrosły o 77,63% r/r do 488,66 mln zł, zysk netto o 57,03% r/r do 145,39 mln zł, a EBITDA o 93,17% r/r do 170,18 mln zł. W pierwszej części roku w przeładunkach towarów dominował węgiel. Wobec przejściowego spowolnienia importów tego surowca, prymat przejęły produkty agro. Trzeci kwartał 2023 r. to utrzymujący się, zwiększony popyt na przeładunki towarów agro w polskich portach. Trend spowodowany jest wzrostem produkcji krajowej, a także zwiększonym wolumenem tranzytu zboża z Ukrainy. Mniejsze dostawy węgla związane były m.in. ze zgromadzonymi dużymi zapasami węgla przez krajową energetykę, jednak usługi magazynowania i usługi dodatkowe, częściowo kompensowały spadek przeładunków tego surowca. W IV kwartale tego roku utrzymuje się wysoka podaż krajowych i tranzytowych ładunków masowych agro.

W trzech kwartałach 2023 r. wszystkie segmenty działalności grupy poprawiły przychody, przy czym najwięcej zapewniła działalność portowa (284  mln  zł), która po trzech kwartałach 2023 r. wzrosła r/r o 57,77%, przede wszystkim w efekcie wyższych przychodów zarówno z usług przeładunkowych, jak i usług dodatkowych. Działalność spedycyjna wzrosła o  126,81% w stosunku do tego samego okresu przed rokiem i wygenerowała 186,86 mln zł dzięki obsługiwanym przewozom towarów masowych droga morską i kolejową. Działalności kolejowa i hydrotechniczna miały odpowiednio: 6,96 mln zł i 10,84 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o ok. 40% obu tych działalności.

– Jesteśmy zadowoleni, że wszystkie nasze segmenty działalności osiągnęły lepsze wyniki od zeszłorocznych. Poza sprzyjającymi czynnikami rynkowymi w wynikach trzech kwartałów 2023 r. uwzględniony jest także wpływ pozytywnych zdarzeń jednorazowych, które w większości miały miejsce w pierwszym półroczu 2023 r. Sytuacja finansowa Grupy OTL jest bardzo dobra co pozwala nam konsekwentnie realizować plany inwestycyjne Grupy mające na celu zwiększanie mocy przeładunkowych oraz poprawę efektywności naszych terminali. Duża część naszych inwestycji, poprzez większą sprawność i efektywność jest również elementem inicjatyw środowiskowych, mających przyczynić się do bardziej zrównoważonego rozwoju branży. Chcemy stosować bardziej ekologiczne rozwiązania, redukując emisję CO2 i minimalizując wpływ naszych operacji na środowisko – mówi Grzegorz Zubrzycki, Wiceprezes OT Logistics.

 We wrześniu 2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, a OT Port Świnoujście, spółką zależną OT Logistics, na mocy której obecna dzierżawa terminala została wydłużona o 30 lat do 2053 r. Grupa OTL zamierza w dalszym ciągu umacniać się na rynku, zwiększać konkurencyjność, budować kompleksowe łańcuchy dostaw i inwestować w uniwersalność terminali. Wśród ostatnich znaczących inwestycji są zakup za ponad 40 mln zł żurawi nowej generacji przez OT Port Świnoujście oraz zawarcie umowy na rozbudowę  terminala agro w porcie w Świnoujściu o wartości 40 mln zł. Inwestycje zmierzające do poprawy efektywności są realizowane również w OT Port Gdynia, gdzie rozpoczęto działania zmierzające do wprowadzania rozwiązań ograniczających negatywny wpływ działalności gospodarczej na środowisko.

Zarząd spółki podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w kwocie 37,46 mln zł, co oznacza, że na każdą akcję będzie przypadać 2,86 zł. Wysokość zaliczki została określona na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. Spółka posiada środki bieżące wystarczające na wypłatę zaliczki, a jej wysokość nie przekroczy połowy zysku osiągniętego od końca roku obrotowego 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Dniem, według którego ustaleni zostaną uprawnieni do zaliczki będzie 1 grudnia 2023  r., a dzień wypłaty zaliczki przypada na 8 grudnia 2023 r.

– Naszym założeniem jest regularne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami, dlatego pod koniec października 2023 r. zdecydowaliśmy o wypłaceniu jeszcze w tym roku zaliczki na dywidendę za obecny rok w kwocie prawie 37,5 mln zł, czyli 2,86 zł na akcję. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami pracujemy też nad nową strategią, która będzie pokazywać plan rozwoju Grupy i nasze cele w najbliższych latach – dodał Daniel Górecki, Członek Zarządu OT Logistics.

O Grupie OT Logistics (Grupa OTL)

Grupa OTL to największy i najbardziej wszechstronny operator portowy w Polsce, od ponad 70 lat świadczący usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Podstawowym obszarem działalności Grupy OTL są rynki Europy Środkowo-Wschodniej – głównie: Polska, Czechy, Słowacja i Ukraina.

W skład Grupy OTL wchodzą morskie terminale portowe: OT Port Świnoujście oraz OT Port Gdynia. Grupa OTL jest także właścicielem spółki spedycyjnej Rentrans Cargo, spółki Kolej Bałtycka – świadczącej usługi manewrowe i transport kolejowy. W skład Grupy OTL wchodzi także spółka Port Żegluga Szczecińska zajmująca się obsługą projektów hydrotechnicznych.