Wyraźna poprawa wyników finansowych Grupy OTL w pierwszym półroczu 2021 r.

Grupa OTL w okresie I-VI 2021 r. poprawiła wyniki finansowe na wszystkich poziomach. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 460,5 mln zł (wzrost o 9,3%. r/r). Wynik netto sięgnął 58,2 mln zł wobec straty na poziomie 58,2 mln zł w tym samym okresie przed rokiem. EBITDA wyniosła w pierwszym półroczu 2021 r. 63,1 mln zł i była wyższa o 86,3% r/r.

Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych, Grupa OTL zwiększyła EBITDA znormalizowaną (bez uwzględnienia pozostałej działalności operacyjnej) o ponad 31% r/r do 49,61 mln zł. Wpływ na wyniki miało też otoczenie rynkowe, w tym zwłaszcza wzrost stawek frachtowych, realizacja większej liczby przeładunków towarów drobnicowych oraz masowych związanych z przemysłem stalowym.

Przychody ze sprzedaży Grupy OTL wyniosły 460,5 mln zł, wzrost o 9,3% r/r, lecz po wyłączeniu działalności sprzedanych w 2020 r., realny wzrost przychodów wyniósł ponad 40% r/r. Spedycja poza operacjami portowymi odnotowała wzrost przychodów o ponad 80% r/r do 256,6 mln zł. Wynik na działalności operacyjnej po I półroczu 2021 wyniósł 38,6 mln zł i poprawił się w relacji z rokiem poprzednim o blisko 55 mln zł. Wynik netto grupy wyniósł 58,24 mln zł i oprócz efektów restrukturyzacji zawierał także częściowo efekty odwrócenia odnotowanych w poprzednich latach strat. Znormalizowana EBITDA (bez pozostałej działalności operacyjnej) wzrosła o 31,3% do 49,6 mln zł. Ustabilizowanie poziomu wyników Grupy OTL przy znacznym obniżeniu kosztów finansowych umożliwi wypłatę od 2022 r. dywidendy nie niższej niż 1 zł na akcję.

Wyniki za pierwsze półrocze 2021 r. doskonale odzwierciedlają efekty podjętych szerokich działań restrukturyzacyjnych i optymalizacji kosztowej w Grupie OTL. Warte podkreślenia jest to, że zanotowaliśmy wzrosty sprzedaży we wszystkich kluczowych segmentach działalności, pomimo tego, że w 2020 r. sprzedaliśmy część działalności, które nie były kontynuowane w tym roku. Stabilizujemy nasze finanse i dzięki temu jesteśmy na najlepszej drodze do stania się w pełni zdrową, rentowną i dywidendową spółką – mówi Konrad Hernik, prezes OT Logistics.

W pierwszym półroczu 2021 r. znacznie zmniejszyły się koszty zarządu i sprzedaży do 30 mln zł z 58,7 mln zł. Redukcja kosztów była możliwa dzięki redukcji kadry menedżerskiej, likwidacji centrum usług wspólnych, zaniechanie kontynuacji nieuzasadnionych ekonomicznie projektów inwestycyjnych. Oprócz działań restrukturyzacyjnych objęło to wyłączenie z konsolidacji kosztów Luka Rijeka.

Największą część przychodów Grupy OTL w pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wygenerowała działalność związana ze spedycją poza operacjami portowymi, która wypracowała 256,6 mln zł i była wyższa o 80,3% r/r. Ponad standardowo wysoki wzrost odnotowała przede wszystkim spedycja kontenerowa która odpowiada za 226,5 mln zł. W pierwszym półroczu 2021 r. wzrosły także usługi portowe, zarówno w kategorii towary masowe (84,7 mln zł, wzrost o 2,6% r/r), jak i towary drobnicowe (99,2 mln zł, wzrost o 13,6%). Nieznaczny spadek Grupa OT Logistics odnotowała w działalności związanej z usługami kolejowymi, które wyniosły 18,7 mln zł i były niższe o 0,7% r/r., co wynikało jednak z konsolidacji do końca I półrocza spółki STK w sanacji.

Zadłużenie spółki na koniec pierwszego półrocza 2021 r. wyniosło ponad 156 mln zł wobec ponad 180 mln zł przed rokiem. Grupa OTL zakłada, że na koniec 2021 r. zadłużenie od instytucji finansowych obniży się do około 55,7 mln zł. Na spłatę zobowiązań Grupy OTL złożyło się kilka czynników, m.in. sprzedaż nieruchomości, udziałów w zależnej Deutsche Binnenreederei.

Realizacja naszych zamierzeń w kwestii zmniejszenia zadłużenia będzie oznaczała zejście do końca roku poniżej poziomu dwukrotności rocznej EBITDA, osiągniętej i przewidywanej. Na kluczowej działalności kontynuowanej, bez uwzględniania wyników Luka Rijeka, od roku 2022 Grupa OTL powinna osiągać powtarzalnie 38-45 mln zł EBITDA rocznie. Po sprzedaży C. Hartwig Gdynia, odpowiedzialnej za spedycję morską kontenerową, Grupa OTL obniży poziom przychodów do około 300 mln zł rocznie, przy jednoczesnym wzroście marży na sprzedaży do ponad 17%. Nasza strategia zakłada także, że dzięki ustabilizowaniu poziomu wyników Grupy, przy znacznym obniżeniu kosztów finansowych, będziemy mogli wypłacić dywidendę od 2022 r. – nie niższą niż 1 zł na akcję – dodaje Konrad Hernik. Grupa będzie umacniać pozycję rynkową w obsłudze portowej i wśród klientów korzystających z drogi morskiej. Zamierza także skorzystać na wzroście w branży przeładunków wysokomarżowych oraz w towarach drobnicowych.

Szanse na wzrosty przychodów widzimy przede wszystkim w segmencie ro-ro i ładunkach drobnicowych, lecz także w oczekiwanym wzroście przeładunków towarów masowych, jak: ruda, węgiel koksujący i koks. Rozważamy także powrót do możliwości zwiększenia zaangażowania w porcie Luka Rijeka, wraz z partnerami finansowymi i rozszerzeniu możliwości obsługi klientów w korytarzu logistycznym Adriatyk-Bałtyk, a także docelowo Adriatyk-Morze Czarne-Bałtyk – mówi Konrad Hernik. Rozwijane będą także pozostałe usługi: kolejowe (spółka Kolej Bałtycka), działalność spedycyjna (Rentrans Cargo) oraz hydrotechniczna (integracja części OTL i Port Żeglugi Szczecińskiej).