Pan Gabriel Borg kandydatem na członka Rady Nadzorczej

W związku z otrzymanym w dniu 25 marca 2015 r. od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny, w imieniu którego działa MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2015 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, przedstawiamy poniżej informację o zgłoszonej kandydaturze Pana Gabriela Borga.