Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2023 wraz z opinią Rady Nadzorczej

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok 2023 wynoszącego 86 691 816,43 zł (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset szesnaście złotych i czterdzieści trzy grosze), w następujący sposób:

a) kwota 74 925 021,60 zł (siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt groszy złotych), tj. 5,72 zł (pięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) na akcję zostanie przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki (w tym kwota 37 462 510,80 zł, która została już wypłacona akcjonariuszom jako zaliczka na dywidendę);

b) pozostała część zysku tj. 11 766 794,83 zł (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt trzy grosze) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Powyższy wniosek Zarządu w dniu 16 kwietnia 2024 roku uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej Spółki.

Ostateczną decyzja dotyczącą podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A.