RELACJE INWESTORSKIE

4 grudnia 2019

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics za III kwa. 2019 r.

Zobacz

Informacje finansowe

Historyczne wyniki grupy
w mln pln, MSSF 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody netto ze sprzedaży 982,6 867,0 712,1 752,3 831,8
EBITDA 5,2 99,0 72,3 67,9 82,0
Zysk netto -110,3 50,4 10,0 15,6 32,9
Kapitał własny 385,0 480,1 307,2 279,9 271,4
Suma bilansowa 1 283,6 1 383,2 879,5 715,7 711,7
Pobierz w pliku XLS
Data Dokument

Notowania giełdowe

Wybrany zakres od do Zmiana:


Dział akcje

23.12.2016 (split) – nastąpił podział akcji OT Logistics S.A. w stosunku 1 do 8.

Dywidenda

OT Logistics deklaruje zamiar dzielenia się z akcjonariuszami wypracowanym przez Spółkę zyskiem. Zasadą polityki Zarządu Spółki odnośnie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku, planów inwestycyjnych oraz możliwości płatniczych. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności. Polityka dywidendy podlega okresowej weryfikacji przez Zarząd. Decyzję o wypłacie i wysokości dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

rok obrotowy wartość dywidendy wartość dywidendy na jedną akcję dzień prawa do dywidendy dzień wypłaty dywidendy
2018 0 zł 0,00 zł
2017 0 zł 0,00 zł
2016 9 993 620 zł 7,00 zł 16 sierpnia 2016 29 sierpnia 2016
2015 9 993 620 zł 7,00 zł 4 maja 2015 18 maja 2015
2014 9 993 620 zł 7,00 zł 3 czerwca 2014 17 czerwca 2014
2013 4 024 629 zł 3,15 zł 17 kwietnia 2013 19 kwietnia 2013

Raporty bieżące

Data Numer Dokument
29.11.2019 21:10 99/2019 Wejście w życie zmian do Warunków Emisji Obligacji Serii H.
27.11.2019 23:25 98/2019 Otrzymanie niewiążącej oferty nabycia, a następnie wiążącej warunkowej oferty nabycia, wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta, Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
27.11.2019 19:04 97/2019 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta.

Raporty okresowe

Data Dokument
29.11.2019 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
05.09.2019 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku
29.05.2019 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

Obligacje

Emisja obligacji jest jedną z możliwości finansowania rozwoju Spółki. OT Logistics jest aktywnym emitentem obligacji. Wyemitowane dotychczas obligacje są notowane na rynku Catalyst.

Podstawowe warunki emisji obligacji wyemitowanych przez OT Logistics z przyszłym terminem wykupu prezentuje poniższa tabela:

Seria A
Seria B
Seria C
Seria D
Seria E
Seria F
Seria G
Seria H
Wielkość emisji Obligacji 60 000 000 PLN
Ilość 60 000 szt
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + 4 pp
Data emisji 01.12.2011
Seria została wykupiona
Wielkość emisji Obligacji 30 000 000 PLN
Ilość 30 000 szt.
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + 4 pp
Data emisji 21.02.2014
Seria została wykupiona
Wielkość emisji Obligacji 4 000 000 EUR
Ilość 4 000 szt.
Oprocentowanie nominalne 6,50%
Data emisji 28.03.2014
Seria została wykupiona
Wielkość emisji Obligacji / Obecna wartość 100 000 000 PLN / 14 911 000 PLN
Ilość 100 000 szt. / 14 911 szt.
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + 3,9 pp
Data emisji 20.11.2014
Data wykupu 29.05.2021
Częstotliwość wypłaty kuponu Półroczne
Wielkość emisji Obligacji 10 000 000 PLN
Ilość 10 000 szt.
Oprocentowanie nominalne 5,40%
Data emisji 18.08.2015
Data wykupu 18.08.2018
Seria została wykupiona
Pobierz warunki Emisji
Wielkość emisji Obligacji / Obecna wartość 25 445 000 PLN / 6 327 000 PLN
Ilość 25 445 szt. / 6 327 szt.
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + marża
Data emisji 23.02.2017
Data wykupu 23.02.2020
Częstotliwość wypłaty kuponu Półroczne
Wielkość emisji Obligacji / Obecna wartość 21 500 000 PLN / 17 900 000 PLN
Ilość 21 500 szt. / 17 900 szt.
Oprocentowanie nominalne stałe
Data emisji 04.12.2017
Data wykupu 30.04.2020
Częstotliwość wypłaty kuponu kwartalnie
Wielkość emisji Obligacji 104 207 000 PLN
Ilość 104 207 szt.
Oprocentowanie nominalne zmienne
Data emisji 28.05.2019
Data wykupu 30.04.2021
Częstotliwość wypłaty kuponu miesięcznie/kwartalnie

Walne zgromadzenie

Data Dokument
10.10.2019 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 10 października 2019 - Treść uchwał
24.09.2019 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 24 września 2019 - Przerwa w obradach oraz treść uchwał
28.08.2019 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 24 września 2019 - Ogłoszenie o zwołaniu

Zarząd

Radosław Krawczyk

Prezes Zarządu

Więcej

Wykształcenie

Pan Radosław Krawczyk ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, jak również studia MBA (Executive Master of Business Administration).

Skrót kariery

  • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw a w szczególności: płynnością finansową, controllingiem, ryzykiem finansowym, polityką ubezpieczeniową i kredytową, windykacją należności, pozyskiwaniem finansowania, restrukturyzacją finansową i operacyjną, współpracą z bankami i inwestorami.
  • Od 2003 roku związany zawodowo z Grupą PKP Cargo, gdzie od 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora Finansowego spółki.
  • Od 2015 roku pełnił funkcję Członka Zarządu PKP Cargo Connect Sp z o.o, a od 2016 roku Członka Zarządu w PKP Cargo Connect GMBH z siedzibą w Hamburgu.
  • Od wielu lat jest także członkiem Rad Nadzorczych spółek związanych z rynkiem kolejowym oraz ubezpieczeniami.
  • Przez kilka lat pełnił również funkcję niezależnego członka Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Daniel Ryczek

Członek Zarządu

Więcej

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz na Politechnice Warszawskiej. Pełnił funkcję Członka Zarządu PKP Cargo SA ds. międzynarodowych oraz ds. strategii, a następnie Prezesa Zarządu spółki Cargosped – operatora intermodalnego z Grupy PKP Cargo. Otworzył i następnie prowadził przez kilka lat polski oddział spółki Raillogix BV z siedzibą w Rotterdamie. Od grudnia 2017 roku w OT Logistics S.A. sprawuje funkcję Dyrektora Dywizji Kolejowej oraz Prezesa Zarządu w spółce Rentrans International Spedition sp. z o.o.

W OT Logistics S.A. Pan Daniel Ryczek odpowiada za obszar handlu.

Kamil Jedynak

Członek Zarządu

Więcej

Pan Kamil Jedynak w 1998 r. ukończył studia magisterskie z Ekonomii na wydziale Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada doświadczenie w koncernach międzynarodowych w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania, analizy finansowej, sprzedaży i marketingu, optymalizacji i restrukturyzacji kosztowo-operacyjnej. W trakcie kariery zawodowej pracował dla takich firm jak: Euro Logistics Sp. z o.o., DHL Logistics Sp. z o.o. , British Petroleum Poland.

W OT Logistics S.A. jest odpowiedzialny za realizację programu naprawczego Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Dział Władze spółki

Prezentacje

Data Nazwa
2019 Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics za III kwartał 2019 r.
2019 Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics po I połowie 2019 r.
2019 Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej OT Logistics za I kwartał 2019 r.

Kalendarium

Archiwalne
18.02.2019 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
26.04.2019 Publikacja - Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018
29.05.2019 Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
25.07.2019 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A.
05.09.2019 Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku
29.11.2019 Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

Kontakt

BIURO RELACJI INWESTORSKICH

  • Al. Jerozolimskie 98 , 00-807 Warszawa
  • +48 22 395 72 50

MARTA ŚWIĘCICKA

Starszy Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

  • +48 694 448 781
  • marta.swiecicka@otlogistics.pl