RELACJE INWESTORSKIE

31 marca 2021

Raport bieżący Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Zobacz

Informacje finansowe

Historyczne wyniki grupy
w mln pln, MSSF 2020 2019 2018 2017 2016
Przychody netto ze sprzedaży 853 985 982,6 867,0 712,1
EBITDA 50,9 70,9 5,2 99,0 72,3
Zysk netto -116,7 -116,5 -110,3 50,4 10,0
Kapitał własny -86,1 341,6 385,0 480,1 307,2
Suma bilansowa 868,8 1947,9 1 283,6 1 383,2 879,5
Pobierz w pliku XLS
Data Dokument

Notowania giełdowe

Dział akcje

23.12.2016 (split) – nastąpił podział akcji OT Logistics S.A. w stosunku 1 do 8.

Dywidenda

OT Logistics deklaruje zamiar dzielenia się z akcjonariuszami wypracowanym przez Spółkę zyskiem. Zasadą polityki Zarządu Spółki odnośnie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku, planów inwestycyjnych oraz możliwości płatniczych. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności. Polityka dywidendy podlega okresowej weryfikacji przez Zarząd. Decyzję o wypłacie i wysokości dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

rok obrotowy wartość dywidendy wartość dywidendy na jedną akcję dzień prawa do dywidendy dzień wypłaty dywidendy
2020 0 zł 0,00 zł
2019 0 zł 0,00 zł
2018 0 zł 0,00 zł
2017 0 zł 0,00 zł
2016 9 993 620 zł 7,00 zł 16 sierpnia 2016 29 sierpnia 2016
2015 9 993 620 zł 7,00 zł 4 maja 2015 18 maja 2015
2014 9 993 620 zł 7,00 zł 3 czerwca 2014 17 czerwca 2014
2013 4 024 629 zł 3,15 zł 17 kwietnia 2013 19 kwietnia 2013

Raporty bieżące

Data Numer Dokument
08.11.2021 17:33 80/2021 Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H, zamknięcie obrad Zgromadzenia oraz zakończenie procesu rozliczenia Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H oraz Obligacji Serii G
02.11.2021 19:50 79/2021 Zawiadomienie o dniu Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H
29.10.2021 21:14 78/2021 Zawarcie i wejście w życie dokumentacji z Głównymi Wierzycielami Finansowymi w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów i obligacji

Raporty okresowe

Data Dokument
26.11.2021 Rozszerzony Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku.
19.09.2021 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku
31.05.2021 Rozszerzony Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku.

Obligacje

Emisja obligacji jest jedną z możliwości finansowania rozwoju Spółki. OT Logistics jest aktywnym emitentem obligacji. Wyemitowane dotychczas obligacje są notowane na rynku Catalyst.

Podstawowe warunki emisji obligacji wyemitowanych przez OT Logistics z przyszłym terminem wykupu prezentuje poniższa tabela:

Seria A
Seria B
Seria C
Seria D
Seria E
Seria F
Seria G
Seria H
Wielkość emisji Obligacji 60 000 000 PLN
Ilość 60 000 szt
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + 4 pp
Data emisji 01.12.2011
Seria została wykupiona
Wielkość emisji Obligacji 30 000 000 PLN
Ilość 30 000 szt.
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + 4 pp
Data emisji 21.02.2014
Seria została wykupiona
Wielkość emisji Obligacji 4 000 000 EUR
Ilość 4 000 szt.
Oprocentowanie nominalne 6,50%
Data emisji 28.03.2014
Seria została wykupiona
Wielkość emisji Obligacji / Obecna wartość 100 000 000 PLN / 14 911 000 PLN
Ilość 100 000 szt. / 14 911 szt.
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + 3,9 pp
Data emisji 20.11.2014
Seria została wykupiona
Wielkość emisji Obligacji 10 000 000 PLN
Ilość 10 000 szt.
Oprocentowanie nominalne 5,40%
Data emisji 18.08.2015
Seria została wykupiona
Pobierz warunki Emisji
Wielkość emisji Obligacji / Obecna wartość 25 445 000 PLN / 6 327 000 PLN
Ilość 25 445 szt. / 6 327 szt.
Oprocentowanie nominalne WIBOR 6M + marża
Data emisji 23.02.2017
Seria została wykupiona
Wielkość emisji Obligacji / Obecna wartość 21 500 000 PLN / 17 900 000 PLN
Ilość 21 500 szt. / 17 900 szt.
Oprocentowanie nominalne stałe
Data emisji 04.12.2017
Data wykupu 29.10.2021
Częstotliwość wypłaty kuponu kwartalnie
Wielkość emisji Obligacji 104 207 000 PLN
Ilość 104 207 szt.
Oprocentowanie nominalne zmienne
Data emisji 28.05.2019
Data wykupu 29.10.2021
Częstotliwość wypłaty kuponu miesięcznie/kwartalnie
Data Nazwa
2021 Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy serii H – 8.11.2021
2021 Zawiadomienie o dniu Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H – 8.11.2021
2021 Załącznik do raportu bieżącego nr 79/2021

Walne zgromadzenie

Data Dokument
25.10.2021 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 27 październik 2021 - Link do transmisji
05.10.2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 5 października 2021 roku
05.10.2021 Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołanego na dzień 5 października 2021 roku - treść uchwał podjętych

Zarząd

Konrad Hernik

Prezes Zarządu

Więcej

Pan Konrad Hernik pełni funkcję Prezesa Zarządu OT Logistics SA od stycznia 2020 r.

Poprzednio w latach 2018-2020 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Buma Factory Sp. z o.o. Sk. w Grupie Buma, spółce zajmującej się realizacją elewacji budynków biurowych i komercyjnych oraz w latach 2017-2020 pracował jako Wiceprezes Zarządu Automotive Experts & more Sp. z o.o., specjalizującej się w doradztwie dla firm z sektora motoryzacyjnego.

W latach 2004-2017 związany z Grupą Armatura – liderem rynku sanitarnego w Polsce, jako Prezes Zarządu Armatura Kraków SA. W tym okresie Armatura Kraków przeszła głęboką restrukturyzację i przekształciła się z firmy zagrożonej upadłością w silną grupę kapitałową, ponad trzykrotnie zwiększając wartość przychodów. W spółkach Grupy Armatura pełnił następujące funkcje zarządcze i nadzorcze: Prezes Zarządu w: Armatoora SA, Armagor SA, Arm Property Sp. z o.o.; Przewodniczący Rady Nadzorczej w: Armadimp SA i Armaton SA; Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w Aquaform SA; Vice President & Treasurer w spółce zależnej KFA USA Inc. w Elgin, Illinois w USA.

Wcześniej w latach 2001–2004 pełnił obowiązki Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego firmy handlowej Excellent SA i Excellent Profile SJ., 2000-2001 pracował jako Dyrektor Zarządzający w Wydawnictwie Jagiellonia SA, 1998-2000 pełnił obowiązki Dyrektora Finansowego w firmie budowlanej Instal Kraków SA, 1997-1998 pełnił stanowisko Kierownika Zespołu Zarządzania Portfelem Banku w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w Banku Przemysłowo-Handlowym SA. Drogę zawodową rozpoczął w 1993 r. jako analityk w Agencji Informacyjnej Penetrator Sp. z o.o., a potem do 1997 r. w Domu Maklerskim Penetrator SA jako specjalista ds. finansów przedsiębiorstw i analityk papierów wartościowych.

Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek: Polnord SA, Bankowe Towarzystwo Leasingowe SA, Energopol Południe SA, Maryland Sp. z o.o., Krakchemia SA, Elektrobudowa SA oraz w Invena SA jako doradca właściciela.

W ramach aktywności pozazawodowej od 2018 r. pełni funkcję Dyrektora Regionalnego Towarzystwa Ekonomistów Polskich na Małopolskę. Uprzednio w latach 2013-2017 pełnił funkcję Wiceprezydenta ds. Handlu w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie oraz w latach 2009-2016 członka Rady Loży Małopolskiej Business Centre Club.

Konrad Hernik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na której ukończył kierunki: Organizacja i Zarządzanie w 1995 r. oraz Zarządzanie i Marketing w 1997 r., gdzie pracował także w latach 1996-1999 jako asystent w Zakładzie Finansów Przedsiębiorstw w Katedrze Finansów, gdzie w 2000 r. otworzył przewód doktorski nt: Wycena przedsiębiorstw w procesach fuzji i przejęć w Polsce. W 1998 r. ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie matematyki finansowej.

Kamil Jedynak

Wiceprezes Zarządu

Więcej

Pan Kamil Jedynak w 1998 r. ukończył studia magisterskie z Ekonomii na wydziale Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada doświadczenie w koncernach międzynarodowych w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania, analizy finansowej, sprzedaży i marketingu, optymalizacji i restrukturyzacji kosztowo-operacyjnej. W trakcie kariery zawodowej pracował dla takich firm jak: Euro Logistics Sp. z o.o., DHL Logistics Sp. z o.o. , British Petroleum Poland.

W OT Logistics S.A. jest odpowiedzialny za realizację programu naprawczego Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Artur Szczepaniak

Członek Zarządu

Więcej

Od 23 sierpnia 2021 roku tymczasowo oddelegowany do pełnienia roli Członka Zarządu OT Logistics S.A. na okres trzech miesięcy.

Dział Władze spółki

Ład korporacyjny

Data Nazwa
2021 Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
2020 Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w 2020 roku
2019 Oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2019 roku

Kalendarium

Archiwalne
17.09.2020 Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku
30.04.2021 Publikacja - Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020
31.05.2021 Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
21.09.2021 Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku
26.11.2021 Publikacja - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

Kontakt

BIURO RELACJI INWESTORSKICH

  • ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków

MARTA ŚWIĘCICKA

Kierownik Biura Zarządu

  • +48 694 448 781
  • marta.swiecicka@otlogistics.pl