Szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics za 2023 rok

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) otrzymał w dniu dzisiejszym informację na temat wybranych szacunkowych danych finansowych Grupy OT Logistics („Grupa OTL”) za 2023 rok i niniejszym podaje je wiadomości:

– przychody netto ze sprzedaży na poziomie około 592 milionów złotych,
– wynik EBITDA na poziomie około 193 milionów złotych,
– zysk netto na poziomie około 160 milionów złotych.

Na wartość osiągniętego zysku netto miały częściowo wpływ zdarzenia jednorazowe wskazane w Rozszerzonym Skonsolidowanym Raporcie Półrocznym za I półrocze 2023 roku z dnia 19.09.2023 r., związane ze zbyciem przez Spółkę posiadanych akcji Luka Rijeka d.d. i wygaśnięciem opcji put. Osiągnięte z tego tytułu przychody finansowe wyniosły blisko 54 miliony złotych.

Spółka zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy OTL za 2023 r., które podlega badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta i mogą się różnić od wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2023.

Szacunki zostały dokonane według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzenia i opierają się na założeniu, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po opublikowaniu szacunkowych danych.

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego Grupy OTL za 2023 rok nastąpi 16.04.2024 roku.