Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.10.2023 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), zwołane na dzień 31 października 2023 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Jednocześnie Emitent informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz, że do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.
Wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, zostały przez NWZ podjęte.

Podstawa prawna szczegółowa:
§19 ust. 1 pkt 6 – 9 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.