Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 31.10.2023 r.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”) w dniu 31.10.2023 r.

1. Fundusze Emerytalne zarządzane przez PTE Allianz Polska S.A. w tym: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny i Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny posiadały łącznie 794.047 akcji Spółki, z których przysługiwało 794.047 głosów na NWZ, co stanowiło 7,45% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 6,06% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

a. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 793.116 akcji Spółki, z których przysługiwało 793.116 głosów na NWZ, co stanowiło 7,44% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 6,05% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2. Generali Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.075.414 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.075.414 głosów na NWZ, co stanowiło 19,46% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 15,84% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. La Financire d’Intégration Européenne S.A. posiadał 7.788.134 akcji Spółki, z których przysługiwało 7.788.134 głosów na NWZ, co stanowiło 73,04% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 59,46% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).