Current reports

Date range:
Date/hour Number Title
01/02/2024 14:16 2/2024 Szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics za 2023 rok
25/01/2024 15:00 1/2024 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2024
20/11/2023 14:15 47/2023 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta, OT Port Świnoujście S.A., umowy na realizację rozbudowy terminala AGRO
06/11/2023 17:00 46/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 31.10.2023 r.
31/10/2023 19:35 45/2023 Decyzja Zarządu OT Logistics o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r. oraz Zgoda Rady Nadzorczej Spółki
31/10/2023 18:17 44/2023 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.10.2023 r.
23/10/2023 16:56 43/2023 Informacja o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
23/10/2023 16:15 42/2023 Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie – zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
11/10/2023 15:12 41/2023 Asymilacja akcji serii E z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym oraz wprowadzenie akcji serii E do obrotu giełdowego
06/10/2023 18:03 40/2023 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E – ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii E po asymilacji
04/10/2023 22:11 39/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31.10.2023 r. wraz z projektami uchwał
04/10/2023 21:58 38/2023 Decyzja Zarządu OT Logistics o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r.
20/09/2023 21:32 37/2023 Uzupełnienie skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku o opinię Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. odnoszącą się do wyrażonych przez audytora wniosków z zastrzeżeniem
20/09/2023 10:57 36/2023 Decyzja Zarządu OT Logistics o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r.
26/07/2023 10:02 35/2023 Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie – zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
25/07/2023 19:52 34/2023 Szacunkowe wybrane dane finansowe za I półrocze 2023 roku
20/06/2023 15:49 33/2023 Zawarcie przedwstępnej umowy dzierżawy pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., a spółką zależną Emitenta – OT Port Świnoujście S.A. i ujawnienie informacji poufnej
09/06/2023 21:06 32/2023 Informacja o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
09/06/2023 21:02 31/2023 Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie – zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
02/06/2023 18:39 30/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 26.05.2023 r.
01/06/2023 22:33 29/2023 Informacja o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
01/06/2023 22:28 28/2023 Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
01/06/2023 22:08 27/2023 Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
01/06/2023 22:01 26/2023 Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
26/05/2023 18:30 25/2023 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.05.2023 r.
26/05/2023 17:34 24/2023 Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. i powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
26/05/2023 17:06 23/2023 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
23/05/2023 21:49 22/2023 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej OT Logistics S.A.
23/05/2023 21:45 21/2023 Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
19/05/2023 18:40 20/2023 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26.05.2023 r..
28/04/2023 18:24 19/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.05.2023 r. wraz z projektami uchwał.
26/04/2023 19:07 18/2023 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2022 wraz z opinią Rady Nadzorczej
20/04/2023 15:10 17/2023 Zawarcie znaczącego Aneksu do obowiązującej umowy ramowej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.
04/04/2023 15:33 16/2023 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2022
30/03/2023 17:50 15/2023 Przedterminowy wykup i umorzenie obligacji serii H oraz G
21/03/2023 07:59 14/2023 Umorzenie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki, toczącego się na skutek wniosków zgłoszonych przez chorwackie fundusze emerytalne zarządzane przez Allian ZB d o.o.
17/03/2023 12:46 13/2023 Zakończenie drugiego etapu transakcji sprzedaży akcji spółki Luka Rijeka D.D.
16/03/2023 12:51 12/2023 Złożenie przez Allianz ZB d.o.o. oświadczenia o cofnięciu wniosku o ogłoszenie upadłości
15/03/2023 17:44 11/2023 Złożenie przez Allianz ZB d.o.o. oświadczenia o cofnięciu pozwu w postępowaniu arbitrażowym
15/03/2023 14:54 10/2023 Zawiadomienie o dniu Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H
15/03/2023 13:47 9/2023 Zakończenie pierwszego etapu transakcji sprzedaży akcji spółki Luka Rijeka D.D.
10/03/2023 09:59 8/2023 Spełnienie warunków z warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży akcji w spółce Luka Rijeka d.d. Nabycie akcji Luka Rijeka d.d. od Rubicon Partners Ventures ASI sp. z o.o.
27/02/2023 19:57 7/2023 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H
06/02/2023 19:36 6/2023 Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie – zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcj
05/02/2023 19:09 5/2023 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 27 lutego 2023 r.
05/02/2023 18:33 4/2023 Zawarcie warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży wszystkich posiadanych przez Spółkę akcji w spółce Luka Rijeka d.d.
20/01/2023 16:23 3/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023
09/01/2023 09:12 2/2023 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
06/01/2023 15:38 1/2023 Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie – zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji
29/12/2022 17:32 60/2022 Zawarcie porozumienia
09/11/2022 14:30 59/2022 Powzięcie przez Spółkę informacji o złożeniu przez Allianz ZB d o.o. z siedzibą w Zagrzebiu pozwu do Stałego Sądu Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu
26/10/2022 21:24 58/2022 Wyrażenie zgody na zmiany Warunków Emisji Obligacji Serii H przez Emitenta
25/10/2022 19:29 57/2022 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H.
21/10/2022 17:20 56/2022 Niespełnienie się jednego z warunków umożliwiających wypłatę Dywidendy
03/10/2022 20:50 55/2022 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 25 października 2022 r.
21/09/2022 20:55 54/2022 Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii E
01/09/2022 20:37 53/2022 Podjęcie decyzji o przystąpieniu do przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do posiadanego pakietu akcji Luka Rijeka d.d. z siedzibą w Rijece, Chorwacja
26/08/2022 17:27 52/2022 Wyksięgowanie zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych – zobowiązania wobec Allianz ZB d.d z siedzibą w Zagrzebiu
19/08/2022 17:59 51/2022 Niespełnienie się warunku rozwiązującego porozumienie z jedynym obligatariuszem Obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę w sprawie przesunięcia terminu wykupu Obligacji.
17/08/2022 14:00 50/2022 Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
17/08/2022 11:34 49/2022 Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
16/08/2022 16:56 48/2022 Delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu OT Logistics. S.A.
11/08/2022 18:05 47/2022 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H
02/08/2022 19:02 46/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 27.07.2022 r.
02/08/2022 18:52 45/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 26.07.2022 r.
01/08/2022 17:43 44/2022 Szacunkowe wybrane dane finansowe za I półrocze 2022 roku
27/07/2022 16:56 43/2022 Zawarcie znaczącej umowy handlowej w zakresie przeładunku i składowaniu ładunków – przedłużenie współpracy z VITERRA POLSKA Sp. z o.o.
27/07/2022 14:50 42/2022 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2022 r.
27/07/2022 14:39 41/2022 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały ws. wypłaty dywidendy
26/07/2022 16:28 40/2022 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 lipca 2022r.
22/07/2022 12:38 39/2022 Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
21/07/2022 18:48 38/2022 Zawarcie porozumienia z jedynym obligatariuszem Obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę w sprawie przesunięcia terminu wykupu Obligacji
21/07/2022 16:02 37/2022 Zawarcie umowy o współpracy strategicznej z firmą Bumech.
20/07/2022 22:52 36/2022 Zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 r. z przerwą w obradach do dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie podziału zysku za rok 2021
20/07/2022 15:21 35/2022 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 11 sierpnia 2022 r
11/07/2022 20:05 34/2022 Decyzja GPW w sprawie wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym
04/07/2022 22:20 33/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 28.06.2022 r.
29/06/2022 21:05 32/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.07.2022 r. wraz z projektami uchwał
29/06/2022 20:02 31/2022 Zmiany w Zarządzie OT LOGISTICS S.A.
28/06/2022 19:15 30/2022 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. w dniu 28.06.2022 r. oraz treść uchwał podjętych do momentu zarządzenia przerwy
28/06/2022 18:54 29/2022 Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. oraz powołanie Członka Rady
22/06/2022 19:26 28/2022 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
14/06/2022 17:57 27/2022 Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela
serii E
01/06/2022 21:26 26/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2022 r. wraz z projektami uchwał
27/05/2022 18:35 25/2022 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021
25/05/2022 22:01 24/2022 Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
29/04/2022 15:13 23/2022 Zawarcie porozumienia z jedynym obligatariuszem Obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę w sprawie przesunięcia terminu wykupu Obligacji
28/04/2022 18:20 22/2022 Powołanie Członka Zarządu Spółki
27/04/2022 21:19 21/2022 Wyrażenie zgody na zmiany Warunków Emisji Obligacji Serii H przez Emitenta.
21/04/2022 19:43 20/2022 Odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H zwołanego na dzień 25.04.2022 r.
21/04/2022 19:33 19/2022 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia.
06/04/2022 21:16 18/2022 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2021
01/04/2022 17:42 17/2022 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień
25 kwietnia 2022 r
30/03/2022 19:06 16/2022 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 21 kwietnia 2022 r.
29/03/2022 19:52 15/2022 Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
25/03/2022 16:34 14/2022 Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz zamknięcie
obrad Zgromadzenia
17/03/2022 19:31 13/2022 Powzięcie informacji o nieprawomocnym ustanowieniu Tymczasowego Nadzorcy Sądowego Spółki na skutek złożenia w maju 2021 roku wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki przez chorwackie fundusze zarządzane przez Allianz ZB d.o.o.
17/03/2022 18:46 12/2022 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany w Statucie Spółki
04/03/2022 18:54 11/2022 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia
23/02/2022 13:49 2/221/M viverra ligula justo id viverra ligula justo
10/02/2022 17:59 10/2022 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii E
10/02/2022 13:52 9/2022 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 04.03.2022 r.
10/02/2022 08:23 8/2022 Średnioterminowa Strategia Stabilizacji i Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics – aktualizacja założeń strategicznych na lata 2022-2025
28/01/2022 13:35 7/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022
27/01/2022 19:20 6/2022 Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
25/01/2022 19:35 5/2022 Podpisanie umowy objęcia akcji serii E i dokonanie potrącenia wierzytelności
19/01/2022 12:17 4/2022 Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
14/01/2022 17:16 3/2022 Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
14/01/2022 17:12 2/2022 Otrzymanie od La Financire d’Intégration Européenne S.A. deklaracji o zamiarze objęcia akcji serii E Spółki oraz zawiadomienia o dokonanej transakcji sprzedaży akcji Spółki
13/01/2022 19:50 1/2022 Podjęcie przez Zarząd uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii E
21/12/2021 19:59 88/2021 Zawarcie porozumienia
21/12/2021 18:12 87/2021 Odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H zwołanego na dzień 22.12.2021 r. oraz wejście w życie porozumienia z jedynym obligatariuszem Obligacji serii G z uwagi na spłatę zadłużenia wobec Kredytodawców
15/12/2021 14:47 86/2021 Zawarcie porozumienia z jedynym obligatariuszem Obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę w sprawie przesunięcia terminu wykupu Obligacji
14/12/2021 19:02 85/2021 Zawarcie przez Spółkę umowy sprzedaży praw do nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych przy ul. Handlowej i ul. Hutniczej w Gdyni na rzecz C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
07/12/2021 16:42 84/2021 Znaczne pakiety akcji – zawiadomienie od akcjonariusza
07/12/2021 12:39 83/2021 Informacja o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
02/12/2021 15:02 82/2021 Delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu OT Logistics. S.A.
30/11/2021 18:49 81/2021 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 22.12.2021 r.
08/11/2021 17:33 80/2021 Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H, zamknięcie obrad Zgromadzenia oraz zakończenie procesu rozliczenia Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H oraz Obligacji Serii G
02/11/2021 19:50 79/2021 Zawiadomienie o dniu Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H
29/10/2021 21:14 78/2021 Zawarcie i wejście w życie dokumentacji z Głównymi Wierzycielami Finansowymi w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów i obligacji
28/10/2021 18:02 77/2021 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia.
27/10/2021 20:50 76/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 27.10.2021 r.
27/10/2021 20:45 75/2021 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 27.10.2021 r.
26/10/2021 16:44 74/2021 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 27.10.2021 r. – uzupełnienie do projektu uchwały
22/10/2021 20:03 73/2021 Zamknięcie transakcji sprzedaży wszystkich posiadanych przez Spółkę akcji w spółce zależnej Emitenta – C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
22/10/2021 13:30 72/2021 Rejestracja połączenia OT Logistics S.A. z podmiotami zależnymi – OT Nieruchomości Sp. z o.o. oraz OT Porty Morskie S.A.
21/10/2021 22:17 71/2021 Spełnienie warunku zawieszającego i zawarcie aneksu do warunkowej umowy sprzedaży akcji w spółce zależnej Emitenta – C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
21/10/2021 19:21 70/2021 Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia
20/10/2021 06:57 69/2021 Wejście w życie uchwały nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy serii H z dnia 09.08.2021 r.
13/10/2021 21:30 68/2021 Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
07/10/2021 14:03 67/2021 Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
06/10/2021 20:48 66/2021 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 28.10.2021 r.
05/10/2021 17:26 65/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 5 października 2021 roku
05/10/2021 17:17 64/2021 Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołanego na dzień 5 października 2021 roku – treść uchwał podjętych
01/10/2021 10:03 63/2021 Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
30/09/2021 18:58 62/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. na dzień 27.10.2021 r. wraz z projektami uchwał
28/09/2021 17:45 61/2021 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 21.10.2021 r.
24/09/2021 19:01 60/2021 Korekta skonsolidowanego raportu za I półrocze
2021 roku
24/09/2021 14:53 59/2021 Spełnienie warunku zawieszającego przewidzianego w umowie sprzedaży wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej od OTL – C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
24/09/2021 14:16 58/2021 Informacja o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
23/09/2021 17:27 57/2021 Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
17/09/2021 16:15 56/2021 Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z jej spółkami zależnymi
14/09/2021 13:41 55/2021 Spełnienie warunku zawieszającego przewidzianego w umowie sprzedaży wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej od OTL – C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
10/09/2021 17:57 54/2021 Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad oraz projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 5.10.2021 r.
07/09/2021 15:34 52/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. na dzień 05.10.2021 r. wraz z projektami uchwał.
06/09/2021 15:57 53/2021 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2021 roku.
03/09/2021 19:57 51/2021 Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza OT Logistics S.A.
01/09/2021 15:20 50/2021 Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z jej spółkami zależnymi
31/08/2021 18:56 49/2021 Zmiany w strukturze Grupy OTL – sprzedaż spółki zależnej
31/08/2021 18:42 48/2021 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi
30/08/2021 20:01 47/2021 Spełnienie warunku zawieszającego przewidzianego w umowie sprzedaży wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej od OTL – C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
23/08/2021 20:27 46/2021 Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia
20/08/2021 18:33 45/2021 Delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu OT Logistics. S.A.
09/08/2021 17:04 44/2021 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia
05/08/2021 17:47 43/2021 Spełnienie warunku zawieszającego przewidzianego w umowie sprzedaży wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej od OTL – C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
02/08/2021 16:50 42/2021 Rejestracja zmiany Statutu Spółki
30/07/2021 16:52 41/2021 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia
28/07/2021 18:38 40/2021 Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży wszystkich posiadanych przez Spółkę akcji w spółce zależnej od OTL– C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
09/07/2021 11:42 39/2021 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 30.07.2021 r.
02/07/2021 19:49 38/2021 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta, zamknięcie obrad Zgromadzenia oraz wejście w życie zmian do Warunków Emisji Obligacji Serii H
25/06/2021 19:18 37/2021 Powzięcie informacji o wpłynięciu zawiadomienia od Erste d o.o. o skorzystaniu z rzekomego uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie umowy wspólników Luka Rijeka d.d.
18/06/2021 16:53 36/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 18 czerwca 2021 roku.
18/06/2021 16:30 35/2021 Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 roku – treść uchwał podjętych oraz projekt uchwały, która nie została podjęta.
16/06/2021 13:50 1/234/C ultricies nisi, elit ante et turpis donec
15/06/2021 17:21 34/2021 Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia.
11/06/2021 16:49 33/2021 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 02.07.2021 r.
01/06/2021 18:20 32/2021 Wejście w życie zmian do warunków emisji obligacji serii H przewidzianych uchwałą nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy serii H z dnia 21.05.2021 r.
01/06/2021 17:45 31/2021 Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
31/05/2021 08:03 30/2021 Wykup w terminie i umorzenie obligacji serii D
21/05/2021 18:26 29/2021 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia
21/05/2021 17:44 28/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.06.2021 r. wraz z projektami uchwał
21/05/2021 17:10 27/2021 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2021 roku
30/04/2021 21:59 26/2021 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 21.05.2021 r.
30/04/2021 20:11 25/2021 Zawarcie i wejście w życie dokumentacji z Głównymi Wierzycielami Finansowymi w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów i obligacji, uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy serii H oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji obligacji serii H przez Emitenta.
15/04/2021 20:29 24/2021 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia.
09/04/2021 21:57 23//2021 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 30.04.2021 r.
31/03/2021 18:28 22/2021 Wygaśnięcie umowy z ERSTE d o.o., w tym wynikającego z niej mechanizmu opcji put Podstawa prawna
31/03/2021 18:19 21/2021 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży i zakupu akcji Luka Rijeka d.d. oraz umowy przeniesienia własności akcji – ujawnienie opóźnionych informacji poufnych
25/03/2021 21:12 20/2021 Odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H zwołanego na dzień 26.03.2021 r.
25/03/2021 21:08 19/2021 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 15.04.2021 r
25/03/2021 11:56 18/2021 Zawarcie znaczącej umowy handlowej w zakresie przeładunku i składowaniu ładunkówPodstawaprawna
22/03/2021 17:54 17/2021 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia
15/03/2021 22:53 16/2021 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia
05/03/2021 18:28 15/2021 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 26.03.2021 r.
04/03/2021 20:18 14/2021 Efekty restrukturyzacji oraz wpływ na realizację strategii i plan finansowy na rok 2021 Grupy Kapitałowej OT Logistics
26/02/2021 16:21 13/2021 Rejestracja zmiany Statutu Spółki
22/02/2021 15:29 12/2021 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 15.03.2021 r.
18/02/2021 16:59 11/2021 Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia
11/02/2021 20:07 10/2021 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia
01/02/2021 20:12 9/2021 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy
01/02/2021 16:36 8/2021 Realizacja Planu Naprawczego – zawarcie umowy przyrzeczonej, przenoszącej prawa do istotnej nieruchomości
26/01/2021 11:43 7/2021 Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
26/01/2021 11:33 6/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021
20/01/2021 18:32 5/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 20.01.2021 r.
20/01/2021 18:27 4/2021 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 20.01.2021 r.
19/01/2021 22:48 3/2021 Realizacja Planu Naprawczego – zawarcie aneksu do istotnej przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i ruchomości
11/01/2021 20:27 2/2021 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 01.02.2021 r
03/01/2021 17:22 1/2021 Wypowiedzenie przez Allianz ZB d.o.o. umowy wspólników dotyczącej spółki Luka Rijeka d.d.
05/08/2020 21:27 73/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 5 sierpnia 2020 roku.
05/08/2020 21:20 72/2020 Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. oraz zmiany w jej składzie
04/08/2020 20:39 71/2020 Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
31/07/2020 20:42 70/2020 Sprostowanie omyłki pisarskiej zawartej w raportach okresowych Spółki
31/07/2020 20:34 69/2020 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy
30/07/2020 16:51 68/2020 Powołanie Członków Zarządu OT LOGISTICS S.A. na nową kadencję
30/07/2020 16:45 67/2020 Średnioterminowa Strategia Stabilizacji i Rozwoju Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS na lata 2020-2023
28/07/2020 18:38 66/2020 Realizacja planu naprawczego – planowana częściowa spłata kredytów w związku z przyznaniem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości spółki zależnej Emitenta
28/07/2020 18:16 65/2020 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2020 roku
23/07/2020 10:46 64/2020 Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
22/07/2020 22:13 63/2020 Spełnienie się warunku zawieszającego związanego z umowami zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta – Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics
15/07/2020 15:04 62/2020 Zawarcie umów zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta – Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics
10/07/2020 22:23 61/2020 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 31.07.2020 r.
09/07/2020 17:26 60/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2020 roku wraz z projektami uchwał
30/06/2020 23:54 59/2020 Wejście w życie dokumentacji wdrażającej uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy Grupy OT LOGISTICS z Głównymi Wierzycielami Finansowymi
30/06/2020 07:13 58/2020 Zawarcie dokumentacji wdrażającej (z zastrzeżeniem warunków wejścia w życie) uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy Grupy OTL z Głównymi Wierzycielami Finansowymi
26/06/2020 17:12 57/2020 Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz zamknięcie porządku obrad
19/06/2020 17:39 56/2020 Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019
19/06/2020 17:33 55/2020 Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy serii H z dnia 16 czerwca 2020 roku
16/06/2020 18:39 54/2020 Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H
15/06/2020 08:21 53/2020 Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w zakresie rozpoczęcia negocjacji dotyczących możliwości sprzedaży posiadanych przez Emitenta akcji C.Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
11/06/2020 12:19 52/2020 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego spółki zależnej Emitenta – STK S.A.
08/06/2020 13:43 51/2020 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 29.06.2020 r.
29/05/2020 23:02 50/2020 Zawarcie umów w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów, porozumienie z obligatariuszem obligacji serii G oraz wejście w życie zmian do warunków emisji obligacji serii H
29/05/2020 20:10 49/2020 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy
22/05/2020 19:44 48/2020 Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019 oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
22/05/2020 18:24 47/2020 Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H
12/05/2020 16:51 46/2020 Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia
12/05/2020 14:20 45/2020 Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019
08/05/2020 19:29 44/2020 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 29.05.2020 r.
07/05/2020 16:38 43/2020 Zawarcie głównych warunków porozumienia w przedmiocie zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta – Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics
05/05/2020 10:33 42/2020 Powierzenie stanowiska Dyrektora ds. Finansowych i prokurenta spółki OT Logistics S.A.
04/05/2020 17:35 41/2020 Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta oraz ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego – ujawnienie opóźnionych informacji poufnych
30/04/2020 22:55 40/2020 Zawarcie umów w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów, porozumienie z obligatariuszem obligacji serii G oraz wejście w życie zmian do warunków emisji obligacji serii H
29/04/2020 19:38 39/2020 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy
28/04/2020 15:07 38/2020 Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu OT Logistics S.A.
24/04/2020 17:56 37/2020 Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia
23/04/2020 19:00 36/2020 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu OT Logistics S.A.
23/04/2020 18:44 35/2020 Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019
17/04/2020 16:47 34/2020 Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H.
09/04/2020 16:29 33/2020 Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia
07/04/2020 16:16 32/2020 Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019
04/04/2020 00:22 31/2020 Określenie wielkości opcji put realizowanej za rok 2020 przez ERSTE d.o.o., dotyczącej akcji spółki Luka Rijeka d.d.
04/04/2020 00:19 30/2020 Powzięcie informacji o uchyleniu czasowego zabezpieczenia powództwa (interim measure award) przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy)
03/04/2020 19:06 29/2020 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 24.04.2020 r.
01/04/2020 18:16 28/2020 Realizacja planu naprawczego – częściowa spłata kredytów
31/03/2020 17:46 27/2020 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy
27/03/2020 17:22 26/2020 Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia
25/03/2020 16:28 25/2020 Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019
20/03/2020 20:30 24/2020 Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia
19/03/2020 15:36 23/2020 Możliwość uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii H za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
17/03/2020 18:43 22/2020 Informacje o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki
16/03/2020 18:43 21/2020 Informacja o transakcji wykonywanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
16/03/2020 18:34 20/2020 Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
13/03/2020 19:45 19/2020 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta.
11/03/2020 17:23 18/2020 Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia
09/03/2020 20:02 17/2020 Aktualizacja założeń planu naprawczego Grupy Kapitałowej OT Logistics
09/03/2020 14:25 16/2020 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 20.03.2020 r.
28/02/2020 18:57 15/2020 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.
25/02/2020 18:08 14/2020 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.
21/02/2020 22:06 13/2020 Zawarcie porozumienia z Głównym Akcjonariuszem w sprawie zasilenia płynności w formie dokapitalizowania lub pożyczki podporządkowanej
21/02/2020 22:00 12/2020 Rozwiązanie kluczowej umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta
21/02/2020 21:54 11/2020 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy
19/02/2020 17:19 10/2020 Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia
12/02/2020 17:45 9/2020 Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia
04/02/2020 23:38 8/2020 Powzięcie informacji o przyznaniu Spółce czasowego zabezpieczenia powództwa (interim measure award) przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy)
31/01/2020 21:35 7/2020 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta
24/01/2020 21:32 6/2020 Powzięcie informacji o zamiarze realizacji przez Allianz ZB d.o.o. rzekomych uprawnień wynikających z umowy zastawu na części akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d.
23/01/2020 18:17 5/2020 Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia
22/01/2020 17:41 4/2020 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 12.02.2020 r.
22/01/2020 17:17 3/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020
15/01/2020 13:54 2/2020 Zmiany w Zarządzie OT LOGISTICS S.A.
08/01/2020 17:50 1/2020 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.
20/12/2019 16:36 103/2019 Wznowienie obrad oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H.
17/12/2019 21:21 102/2019 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 08.01.2020 roku.
17/12/2019 16:43 101/2019 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H z dnia 13 grudnia 2019 roku
13/12/2019 20:58 100/2019 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.
29/11/2019 21:10 99/2019 Wejście w życie zmian do Warunków Emisji Obligacji Serii H
27/11/2019 23:26 98/2019 Otrzymanie niewiążącej oferty nabycia, a następnie wiążącej warunkowej oferty nabycia, wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta, Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
27/11/2019 10:05 97/2019 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta
22/11/2019 18:13 96/2019 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 13 grudnia 2019 roku
21/11/2019 17:56 95/2019 Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia
20/11/2019 15:18 94/2019 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H z dnia 15 listopada 2019 roku
15/11/2019 21:58 93/2019 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.
13/11/2019 15:01 92/2019 Realizacja Planu Naprawczego – zawarcie istotnej przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i ruchomości.
08/11/2019 16:40 91/2019 Uchwały powzięte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.
31/10/2019 20:00 90/2019 Uchwały powzięte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.
28/10/2019 20:41 89/2019 Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z obrad Zgromadzenia
25/10/2019 19:14 88/2019 Stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie wprowadzenia Obligacji serii H do Alternatywnego Systemu Obrotu
22/10/2019 22:43 87/2019 Powzięcie informacji o wygaśnięciu tymczasowego zabezpieczenia udzielonego Spółce przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz decyzji Sądu Arbitrażowego z dnia 13 września 2019 r.
10/10/2019 22:57 85/2019K Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku – korekta załącznika do raportu bieżącego
10/10/2019 16:28 86/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku.
10/10/2019 16:16 85/2019 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku.
08/10/2019 16:39 84/2019 Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2019 r.
07/10/2019 19:53 83/2019 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 28.10.2019 r.
30/09/2019 23:39 82/2019 Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H w dniu 30 września 2019 r. oraz wyrażenie przez Emitenta zgody na zmianę warunków emisji
27/09/2019 15:59 81/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 24 września 2019 roku do czasu ogłoszenia przerwy w obradach
24/09/2019 14:52 80/2019 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy
13/09/2019 22:08 79/2019 Powzięcie informacji o decyzji w sprawie przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz wstępnej decyzji Sądu Arbitrażowego z dnia 13 sierpnia 2019 r.
09/09/2019 20:09 78/2019 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H 30.09.2019 r.
06/09/2019 18:06 77/2019 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki
02/09/2019 17:31 76/2019 Rejestracja zmiany Statutu Spółki
02/09/2019 17:24 75/2019 Rejestracja połączenia OT Logistics S.A. z podmiotem zależnym Rentrans International Spedition Sp. z o.o.
28/08/2019 15:39 74/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał
23/08/2019 18:30 73/2019 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.
22/08/2019 18:44 72/2019 Złożenie powództwa przeciwko Allianz ZB d.o.o. przed Stałym Sądem Arbitrażowym w Zagrzebiu
14/08/2019 21:37 71/2019 Powzięcie informacji o wstępnej decyzji przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r.
06/08/2019 16:54 70/2019 Wznowione obrady Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H
30/07/2019 14:27 69/2019 Wyliczenie Udziału Proporcjonalnego Obligatariuszy Obligacji Serii H
29/07/2019 19:40 68/2019 Uchwały powzięte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta
25/07/2019 18:02 67/2019 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 25 lipca 2019 r
25/07/2019 16:48 66/2019 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 25 lipca 2019 r.
08/07/2019 22:31 65/2019 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H 29.07.2019 r.
03/07/2019 14:11 64/2019 Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z jej spółką zależną
29/06/2019 12:42 63/2019 Powzięcie informacji o wysłaniu przez Allianz ZB zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie umowy wspólników Luka Rijeka d.d.
28/06/2019 21:34 62/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał
28/06/2019 18:05 61/2019 Wypowiedzenie Allianz ZB d.o.o. umowy wspólników dotyczącej spółki Luka Rijeka d.d.
24/06/2019 18:30 60/2019 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
24/06/2019 18:25 59/2019 Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. i powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
24/06/2019 18:12 58/2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
24/06/2019 14:27 57/2019 Zmiana w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
21/06/2019 13:12 56/2019 Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki
19/06/2019 17:03 55/2019 Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki
18/06/2019 14:57 54/2019 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki
18/06/2019 11:06 53/2019 Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. ze spółką zależną Rentrans International Spedition sp. z o.o.
17/06/2019 16:12 52/2019 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną
28/05/2019 22:54 51/2019 Emisja obligacji serii H
28/05/2019 22:19 50/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał
22/05/2019 15:59 49/2019 Określenie wielkości opcji put realizowanej za rok 2019 przez ERSTE d.o.o., dotyczącej akcji spółki Luka Rijeka d.d.
16/05/2019 22:43 48/2019 Spełnienie wszystkich warunków zawieszających wejścia w życie umowy z BGK
08/05/2019 15:25 47/2019 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku
06/05/2019 16:47 46/2019 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (6.05.2019 r.)
06/05/2019 16:11 43/2019K Korekta raportu bieżącego ESPI nr 43/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku – Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody przez Emitenta na zmiany warunków emisji
30/04/2019 21:59 45/2019 Wejście w życie umowy wspólnych warunków dotyczącej restrukturyzacji finansowej Grupy OT Logistics oraz porozumienie z Obligatariuszem
30/04/2019 11:21 44/2019 Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem
29/04/2019 21:41 43/2019 Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody przez Emitenta na zmiany warunków emisji
28/04/2019 00:32 42/2019 Podpisanie umów i dokumentów restrukturyzacji finansowej
23/04/2019 15:53 41/2019 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
16/04/2019 11:55 40/2019 Aneks do umowy wspólnych warunków
15/04/2019 23:47 39/2019 Wydłużenie terminów umów kredytowych
15/04/2019 22:13 38/2019 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 29.04.2019 r.
15/04/2019 20:05 37/2019 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
15/04/2019 15:12 36/2019 Rejestracja zmiany Statutu Spółki
15/04/2019 14:45 35/2019 Rejestracja połączenia OT Logistics S.A. z podmiotami zależnymi
13/04/2019 00:50 34/2019 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F 06.05.2019 r.
13/04/2019 00:16 33/2019 Wydłużenie terminu wykupu obligacji serii G
12/04/2019 18:16 32/2019 Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta (12.04.2019 r.)
30/03/2019 14:04 31/2019 Zawarcie umowy wspólnych warunków zadłużenia
29/03/2019 18:21 30/2019 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 12.04.2019 r.
25/03/2019 19:44 29/2019 Zmiany w Zarządzie Spółki
22/03/2019 15:09 28/2019 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
21/03/2019 21:32 27/2019 Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem
21/03/2019 17:26 26/2019 Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta
06/03/2019 23:55 25/2019 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 21.03.2019 r.
28/02/2019 18:25 24/2019 Spełnienie warunków zawieszających przedłużających termin spłaty umów kredytowych
28/02/2019 15:13 23/2019 Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta
18/02/2019 15:59 22/2019 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 18 lutego 2019 r.
18/02/2019 15:55 21/2019 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 18 lutego 2019 r.
16/02/2019 00:04 20/2019 Uzgodnienie z głównymi wierzycielami finansowymi Grupy warunków restrukturyzacji finansowej Grupy Kapitałowej OT Logistics
15/02/2019 21:57 19/2019 Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem
14/02/2019 18:24 18/2019 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 28.02.2019 r.
14/02/2019 16:02 17/2019 Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta
30/01/2019 13:35 16/2019 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 14.02.2019 r.
28/01/2019 16:53 15/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019
28/01/2019 16:49 14/2019 Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z jej spółkami zależnymi
28/01/2019 16:33 13/2019 Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad oraz projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 18 lutego 2019 r.
25/01/2019 19:16 12/2019 Spełnienie warunków zawieszających przedłużających termin spłaty umów kredytowych
25/01/2019 17:11 11/2019 Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta
24/01/2019 17:04 10/2019 Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 18 lutego 2019 roku
22/01/2019 17:40 9/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał
16/01/2019 22:29 8/2019 Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem
16/01/2019 16:55 7/2019 Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta
11/01/2019 18:30 6/2019 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 25.01.2019 r.
11/01/2019 18:01 5/2019 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (11.01.2019 r.)
09/01/2019 15:20 4/2019 Zgoda Spółki na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii F
07/01/2019 18:05 3/2019 Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (07.01.2019 r.)
07/01/2019 16:44 2/2019 Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z jej spółkami zależnymi
01/01/2019 21:28 1/2019 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 16.01.2019 r.
27/12/2018 22:41 63/2018 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi
26/12/2018 22:22 62/2018 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 11.01.2019 r
20/12/2018 20:22 58/2018 Zawarcie aneksu do umowy o linię wieloproduktową z mBank S.A
20/12/2018 16:54 61/2018 Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR
20/12/2018 15:43 60/2018 Porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy o współpracę i świadczenie usług przez spółkę zależną od Emitenta
19/12/2018 20:34 59/2018 Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem
19/12/2018 18:45 57/2018 Zmiany w Zarządzie Spółki
18/12/2018 18:26 56/2018 Plan naprawczy Grupy Kapitałowej OT Logistics
18/12/2018 17:18 55/2018 Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta
16/12/2018 16:10 54/2018 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (17.12.2018 r.)
12/12/2018 20:24 53/2018 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F na dzień 7.01.2019 r.
12/12/2018 20:22 52/2018 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (13.12.2018 r.)
06/12/2018 22:01 51/2018 Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem
06/12/2018 19:42 50/2018 Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody przez Emitenta na zmiany warunków emisji
03/12/2018 22:42 49/2018 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 19.12.2018 r.
29/11/2018 21:40 48/2018 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 17.12.2018 r.
29/11/2018 16:37 47/2018 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (30.11.2018 r.)
22/11/2018 18:34 46/2018 Informacja dotycząca wydłużenia terminów umów kredytowych
21/11/2018 20:20 45/2018 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F
na dzień 13.12.2018 r
20/11/2018 19:28 44/2018 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 6.12.2018 r.
15/11/2018 22:56 43/2018 Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem
15/11/2018 22:56 43/2018 Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem
13/11/2018 16:59 42/2018 Zawieszenie obrotu obligacjami serii D
07/11/2018 21:18 41/2018 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F
06/11/2018 16:41 40/2018 Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F
05/11/2018 10:54 39/2018 Zgoda Spółki na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D
30/10/2018 18:02 38/2018 Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D
24/10/2018 21:33 37/2018 Wydłużenie terminów umów kredytowych
16/10/2018 00:10 36/2018 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F
16/10/2018 00:07 35/2018 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D
15/10/2018 22:09 34/2018 Zamiar emisji obligacji serii H
11/10/2018 21:24 33/2021 Kolejne wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem
28/09/2018 23:49 32/2018 Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem
24/09/2018 10:06 31/2018 Wydłużenie terminów umów kredytowych
16/09/2018 14:03 30/2018 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego
za I półrocze 2018 r.
13/09/2018 21:50 29/2018 Wydłużenie terminów umów kredytowych
10/09/2018 17:33 28/2018 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 11 września 2018 r.
10/09/2018 17:30 27/2018 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 11 września 2018 r.
09/09/2018 20:08 26/2018 Częściowy wykup obligacji serii G
05/09/2018 18:58 25/2018 Spełnienie warunku i wejście w życie Aneksu do umowy kredytu
04/09/2018 12:48 24/2018 Aneks do umowy kredytu inwestycyjnego oraz porozumienie z Obligatariuszem
31/08/2018 13:34 23/2018 Trwające negocjacje w sprawie zmiany terminów oraz refinansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics
27/08/2018 21:52 22/2018 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 28 sierpnia 2018 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach
27/08/2018 21:48 21/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
27/08/2018 21:42 20/2018 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 28 sierpnia 2018 roku przed ogłoszeniem przerwy
27/08/2018 14:57 19/2018 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A.
22/08/2018 16:00 18/2018 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
31/07/2018 10:44 17/2018 Aneks do umowy kredytowej w zakresie zmiany terminu spłaty
25/07/2018 12:44 16/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. na dzień 28.08.2018 r. wraz z projektami uchwał
24/07/2018 17:50 15/2018 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 25 lipca 2018 r.
24/07/2018 17:48 14/2018 Treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 25 lipca 2018 r.
17/07/2018 18:20 13/2018 Żądanie akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał
28/06/2018 18:48 12/2018 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach
28/06/2018 18:44 11/2018 Powołanie osoby nadzorującej
28/06/2018 18:37 10/2018 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2018 roku przed ogłoszeniem przerwy
28/06/2018 17:18 9/2018 Zmiana umów kredytowych w zakresie terminu spłaty kredytów
26/06/2018 18:35 8/2018 Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. zwołanego na 29 czerwca 2018 r. wraz z kandydaturą na Członka Rady Nadzorczej Spółki
07/06/2018 18:37 7/2018 Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad oraz zgłoszenie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2018 r
29/05/2018 15:17 6/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał
28/05/2018 12:48 5/2018 Ustanowienie programu emisji obligacji
10/05/2018 09:20 4/2018 Zawarcie istotnego aneksu do umowy handlowej
08/03/2018 17:54 3/2018 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017
29/01/2018 17:46 2/2018 Zmiana w składzie Zarządu Spółki
28/01/2018 12:56 1/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018
29/12/2017 15:37 44/2017 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzonych negocjacji
27/12/2017 16:45 43/2017 Zawarcie umowy sprzedaży akcji Luka Rijeka d.d. oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych o zawarciu umowy o współpracy z funduszem zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
18/12/2017 19:48 42/2017 Umowy dotyczące finansowania nabycia akcji Luka Rijeka d.d. – ujawnienie opóźnionych informacji poufnych
18/12/2017 19:43 41/2017 Nabycie akcji spółki Luka Rijeka d.d. w wyniku ogłoszonego wezwania
14/12/2017 07:52 40/2017 Informacja o wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Luka Rijeka d.d.
04/12/2017 21:52 39/2017 Emisja obligacji serii G
09/11/2017 19:53 38/2017 Zgoda Chorwackiej Agencji ds. Nadzoru Usług Finansowych na ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Luka Rijeka d.d.
29/09/2017 17:11 37/2017 Powołanie Członka Zarządu OT Logistics S.A.
28/09/2017 17:31 36/2017 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
28/09/2017 12:35 35/2017 Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy oraz wyrażenie zgody przez Emitenta na zmianę WEO
18/09/2017 13:35 34/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – aktualizacja
15/09/2017 17:33 33/2017 Zawarcie umowy wspólników z Allianz ZB d.o.o. i ERSTE d.o.o. dotyczącej spółki Luka Rijeka d.d.
07/09/2017 15:42 32/2017K Korekta podstawy prawnej publikacji raportu bieżącego nr 32/2017 z dnia 7 września 2017 roku
07/09/2017 15:08 32/2017 Umowa kredytowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. na finansowanie nabycia akcji Luka Rijeka d.d. – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
07/09/2017 15:04 31/2017 Nabycie akcji spółki Luka Rijeka d.d. w wyniku przetargu
05/09/2017 15:04 30/2017 Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy
04/09/2017 14:16 29/2017 Akceptacja oferty OT Logistics S.A. w przetargu na zakup akcji spółki Luka Rijeka d.d.
28/08/2017 19:41 28/2017 Informacja dotycząca przetargu na zakup akcji spółki Luka Rijeka d.d.
21/08/2017 19:35 27/2017 Zamiar zmiany celu emisji obligacji serii F oraz podjęcie decyzji o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy
27/07/2017 15:40 26/2017 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2017 r.
27/07/2017 15:34 25/2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2017 r.
18/07/2017 13:54 24/2017 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku
29/06/2017 16:15 23/2017 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach
29/06/2017 16:10 22/2017 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2017 roku przed ogłoszeniem przerwy
28/06/2017 11:15 21/2017 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku – informacje dotyczące powołanego Wiceprezesa Zarządu Spółki
27/06/2017 17:49 20/2017 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
27/06/2017 15:05 19/2017 Zawarcie umów o współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN dotyczących nabycia udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
02/06/2017 12:37 18/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał
01/06/2017 14:42 17/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
01/06/2017 14:41 16/2017 Ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2016 rok przez Radę Nadzorczą OT Logistics S.A.
29/05/2017 11:22 15/2017 Rekomendacja Zarządu OT Logistics S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok
19/05/2017 16:07 14/2017 Odrzucenie odwołania Spółki od unieważnienia przetargów na zakup udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze oraz podjęcie nowych rozmów
10/05/2017 16:43 13/2017 Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji serii D
28/04/2017 11:31 12/2017 Formalne potwierdzenie niekorzystnego zakończenia przetargów na zakup udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze
25/04/2017 10:15 11/2017 Informacja o anulowaniu przetargu na zakup udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze
11/04/2017 14:43 10/2017 Warunkowa rejestracja akcji serii D w KDPW
22/03/2017 11:44 9/2017 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.
17/03/2017 21:19 8/2017 Zakończenie negocjacji w sprawie nabycia udziałów w spółce AD Montecargo i Luka Bar AD BAR w Czarnogórze
17/03/2017 11:33 7/2017 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii D OT Logistics S.A. oraz zmiana Statutu Spółki
10/02/2017 20:30 6/2017 Przydział obligacji serii F
08/02/2017 18:19 5/2017 Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii F
06/02/2017 16:39 4/2017 Potwierdzenie poprawności oferty Spółki na nabycie akcji portu w Czarnogórze
06/02/2017 16:29 3/2017 Zawarcie umowy kredytowej w celu wykupu obligacji Spółki serii B i C
20/01/2017 10:22 2/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017
17/01/2017 14:39 1/2017 Informacje dotyczące udziału Spółki w przetargu na nabycie akcji przewoźnika kolejowego w Czarnogórze
28/12/2016 18:27 37/2016 Zbycie akcji własnych w wyniku realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.
28/12/2016 18:24 36/2016 Emisja akcji serii D OT Logistics S.A. oraz objęcie akcji przez STK Group
28/12/2016 18:19 35/2016 Nabycie akcji STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.
28/12/2016 17:00 34/2016 Potwierdzenie poprawności oferty Spółki na nabycie akcji portu w Czarnogórze
22/12/2016 20:37 33/2016 Nabycie akcji własnych w celu realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.
22/12/2016 15:54 32/2016 Spełnienie kolejnego warunku zawieszającego umowy dotyczącej realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.
21/12/2016 18:36 31/2016 Informacje dotyczące udziału Spółki w przetargu na nabycie akcji portu w Czarnogórze
20/12/2016 16:34 30/2016 Uchwała KDPW w sprawie wyznaczenia dnia podziału (splitu) akcji OT Logistics S.A.
19/12/2016 18:05 29/2016 Zawarcie aneksu do warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.
15/12/2016 20:06 28/2016K Korekta raportu bieżącego nr 28/2016 dotyczącego rejestracji przez Sąd podziału (splitu) akcji oraz innych zmian w Statucie Spółki
14/12/2016 20:06 28/2016 Rejestracja przez Sąd podziału (splitu) akcji oraz innych zmian w Statucie Spółki
28/09/2016 17:12 27/2016 Zmiana w składzie Zarządu Spółki
19/09/2016 12:38 26/2016 Spełnienie jednego z warunków zawieszających warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.
26/08/2016 16:40 25/2016 Zmiana w składzie Zarządu
25/08/2016 14:37 24/2016 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku
28/07/2016 12:10 23/2016 Korekta raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku
28/07/2016 11:31 23/2016 Nabycie udziałów w Sealand Logistics Sp. z o.o.
26/07/2016 15:45 22/2016 Spełnienie kolejnego warunku zawieszającego warunkowej umowy zakupu udziałów Sealand Logistics Sp. z o.o.
01/07/2016 18:35 21/2016 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.
01/07/2016 18:33 20/2016 Zmiany Statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r. oraz tekst jednolity Statutu Spółki
01/07/2016 18:31 19/2016 Powołanie Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. nowej kadencji
01/07/2016 18:28 18/2016 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2015 r.
01/07/2016 18:26 17/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.
29/06/2016 18:03 16/2016 Zawarcie warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.
03/06/2016 16:30 15/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał
02/06/2016 15:41 14/2016 Zawarcie listu intencyjnego w sprawie nabycia udziałów w spółce STK Group Sp. z o.o.
30/05/2016 10:13 13/2016 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.
17/05/2016 13:42 12/2016 Spełnienie warunku zawieszającego warunkowej umowy zakupu udziałów Sealand Logistics Sp. z o.o.
06/05/2016 08:35 11/2016 Zawarcie przez spółkę zależną warunkowej umowy nabycia udziałów Sealand Logistics Sp. z o.o.
21/04/2016 12:56 10/2016 Ocena Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2015 rok
21/04/2016 12:56 9/2016 Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics do roku 2021
21/04/2016 12:55 8/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
20/04/2016 22:15 7/2016 Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics do roku 2021
12/04/2016 20:34 6/2016 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 rok
04/03/2016 19:41 5/2016 Wpis hipoteki łącznej stanowiącej zabezpieczenie aneksów do umów finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics
02/03/2016 09:55 4/2016 Wpis hipoteki łącznej stanowiącej zabezpieczenie umowy o linię wieloproduktową z mBank
19/01/2016 14:17 3/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016
18/01/2016 16:47 2/2016 Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
14/01/2016 15:54 1/2016 Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
22/12/2015 17:22 47/2015 Zmiana warunków emisji obligacji serii C
16/12/2015 17:04 46/2015 Nabycie obligacji własnych serii C w celu umorzenia
14/12/2015 18:24 45/2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
20/11/2015 17:10 44/2015 Zawarcie umowy o linię wieloproduktową z mBank
13/11/2015 16:38 43/2015 Zawarcie aneksów do umów finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics
12/11/2015 14:24 42/2015 Uchwała Zarządu oraz zgoda Rady Nadzorczej dotyczące zawarcia umów finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics
06/10/2015 18:34 41/2015 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 6 października 2015 roku
06/10/2015 18:20 40/2015 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki
06/10/2015 17:49 39/2015 Zmiany Statutu uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 6 października 2015 r.
06/10/2015 17:31 38/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 06 października 2015 r.
28/09/2015 17:00 37/2015 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 28 września 2015 roku do chwili ogłoszenia przerwy w obradach
28/09/2015 16:55 36/2015 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 28 września 2015 roku
21/09/2015 13:26 35/2015 Zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na terenie Portu w Gdańsku
28/08/2015 16:42 34/2015 Proponowane zmiany Statutu OT Logistics S.A.
28/08/2015 16:38 33/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał
28/08/2015 08:56 32/2015 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
18/08/2015 19:45 31/2015 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.
12/08/2015 21:31 30/2015 Nabycie udziałów w spółce i zawarcie umowy w zakresie realizacji przewozów kolejowych
12/08/2015 21:30 29/2015 Zawarcie umowy przedwstępnej dotyczącej dzierżawy nieruchomości gruntowej na terenie Portu w Gdańsku
10/08/2015 16:45 28/2015 Rejestracja połączenia OT Logistics S.A. z podmiotem zależnym Odra Lloyd Spółka z o.o.
29/07/2015 20:12 27/2015 Nabycie akcji spółki portowej Luka Rijeka d.d. z siedzibą w Chorwacji
02/07/2015 21:04 26/2015 Zawarcie przez spółkę zależną umowy znaczącej z Lotos Kolej Sp. z o.o.
29/06/2015 12:35 25/2015 Przyjęcie oferty Spółki w postępowaniu przetargowym – dzierżawa nieruchomości na terenie Portu w Gdańsku
26/06/2015 07:02 24/2015 Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
30/04/2015 20:47 23/2015 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.
24/04/2015 17:28 22/2015 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 24 kwietnia 2015 roku.
24/04/2015 17:22 21/2015 Powołanie osoby nadzorującej
24/04/2015 17:19 20/2015 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2014 r.
24/04/2015 17:08 19/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 24 kwietnia 2015 r.
21/04/2015 12:18 18/2015 Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie zamiaru połączenia z podmiotem zależnym Odra Lloyd Spółka z o.o.
20/04/2015 13:44 17/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
09/04/2015 12:24 16/2015 Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. ze spółką zależną – Odra Lloyd Spółka z o.o.
01/04/2015 13:38 15/2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
01/04/2015 10:28 14/2015 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.
30/03/2015 13:23 13/2015 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na 24 kwietnia 2015 roku
30/03/2015 13:21 12/2015 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2014 rok i opinia Rady Nadzorczej
26/03/2015 12:49 11/2015 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.
25/03/2015 12:44 10/2015 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
24/03/2015 16:34 9/2015 Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. zwołanego na 24 kwietnia 2015 roku oraz aktualna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20/03/2015 16:03 8/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał
20/03/2015 16:02 6/2015 Plan połączenia spółek OT Logistics S.A. ze spółką zależną – Odra Lloyd Sp. z o.o.
20/03/2015 16:01 7/2015 Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. ze spółką zależną – Odra Lloyd Spółka z o.o.
09/03/2015 20:25 5/2015 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2014 rok
01/03/2015 15:48 4/2015 Zawiadomienie o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.
26/02/2015 16:44 3/2015 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. ze spółką zależną – Odra Lloyd Sp. z o.o.
11/01/2015 12:50 2/2015 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
07/01/2015 13:42 1/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015
20/02/2014 11/2014 Emisja obligacji serii B
13/02/2014 10/2014 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości
04/02/2014 9/2014 Informacja nt. zawartych terminowych transakcji walutowych typu forward
15/01/2014 8/2014 Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości
13/01/2014 7/2014 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 14 stycznia 2014 roku
13/01/2014 6/2014 Zmiany oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 14 stycznia 2014 roku
13/01/2014 5/2014 Powołanie osoby nadzorującej
13/01/2014 4/2014 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 14 stycznia 2014 roku
09/01/2014 3/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku
06/01/2014 2/2014 Nabycie akcji C.Hartwig Gdynia S.A.
02/01/2014 1/2014 Spełnienie ostatniego z warunków zawieszających przedwstępnych warunkowych umów zakupu akcji C.Hartwig Gdynia S.A.
19/12/2013 33/2013 Zawarcie umów na wykonanie usług logistyki dostaw węgla i obsługi bocznic kolejowych dla spółek z Grupy EDF Polska
18/12/2013 32/2013 Powołanie Członka Zarządu OT Logistics S.A.
17/12/2013 31/2013 Proponowane zmiany Statutu OT Logistics S.A.
17/12/2013 30/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. z projektami uchwał
05/12/2013 29/2013 Informacja o obrotach z HAWEX Sp. z o.o
25/11/2013 28/2013 Zawarcie znaczących umów dotyczących finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics
24/11/2013 27/2013 Spełnienie kolejnego z warunków zawieszających przedwstępnych warunkowych umów zakupu akcji C.Hartwig Gdynia S.A.
13/11/2013 26/2013 Wybór oferty złożonej w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia na logistykę dostaw węgla i obsługę bocznic kolejowych dla spółek Grupy EDF Polska
03/11/2013 25/2013 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym
29/10/2013 24/2013 Spełnienie jednego z warunków koniecznych do podpisania Umowy Prywatyzacyjnej BTDG
23/10/2013 23/2013 Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
22/10/2013 22/2013 Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na zawarcie umów dotyczących finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A.
08/09/2013 21/2013 Powołanie Wiceprezesa Zarządu OT Logistics S.A.
27/08/2013 20/2013 Rejestracja akcji serii B Spółki w KDPW
27/08/2013 19/2013 Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A i B Spółki oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii B Spółki
20/08/2013 18/2013 Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki
12/08/2013 17/2013 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.
11/08/2013 16/2013 Spełnienie kolejnego z warunków zawieszających przedwstępnych warunkowych umów zakupu akcji C.Hartwig Gdynia S.A.
11/08/2013 15/2013 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji OT Logistics S.A.
08/08/2013 14/2013 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie OT Logistics S.A.
05/08/2013 13/2013 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji OT Logistics S.A.
05/08/2013 12/2013 Zgoda Rady Nadzorczej ZMPG S.A. na wybór oferty Spółki w postępowaniu przetargowym – dzierżawa nieruchomości na terenie Portu w Gdańsku
04/08/2013 11/2013 Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
01/08/2013 10/2013 Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku
30/07/2013 9/2013 Spełnienie jednego z warunków zawieszających przedwstępnych
29/07/2013 8/2013 Podpisanie przedwstępnych warunkowych umów zakupu akcji C.Hartwig Gdynia S.A.
22/07/2013 7/2013 Przekroczenie przez akcjonariusza progu posiadania 5% głosów na walnym zgromadzeniu spółki
22/07/2013 6/2013 Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii A i B i podsumowanie wyników emisji
18/07/2013 5/2013 Wybór oferty złożonej przez Spółkę w postępowaniu przetargowym
17/07/2013 4/2013 Zawarcie umów o pełnienie funkcji animatorów emitenta
16/07/2013 3/2013 Rejestracja praw do akcji serii B w KDPW
16/07/2013 2/2013 Uchwała w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii B oraz warunkowego dopuszczenia akcji serii A i B do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
16/07/2013 1/2013 Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii B
16/07/2013 37/2013 EBI Rejestracja praw do akcji serii B w KDPW
16/07/2013 36/2013 EBI Uchwała w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii B oraz warunkowego dopuszczenia akcji serii A i B do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
15/07/2013 35/2013 EBI Zatwierdzenie aneksu nr 7 do prospektu emisyjnego Spółki
08/07/2013 34/2013 EBI Zmiany w Programie motywacyjnym
08/07/2013 33/2013 EBI Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 8 lipca 2013 roku
08/07/2013 32/2013 EBI Komunikat w przedmiocie przydziału akcji serii B
03/07/2013 31/2013 EBI Komunikat aktualizujący prospekt emisyjny nr 9 m.in. w przedmiocie zmiany informacji o terminie przydziału Akcji
03/07/2013 30/2013 EBI Zatwierdzenie aneksu nr 6 do prospektu emisyjnego Spółki
02/07/2013 29/2013 EBI Rejestracja przez sąd rejestrowy połączenia się spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej
02/07/2013 28/2013 EBI Komunikat aktualizujący prospekt emisyjny nr 8 w przedmiocie zmiany informacji o liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach
01/07/2013 27/2013 EBI Komunikat aktualizujący prospekt emisyjny nr 7 w przedmiocie zmiany informacji o ustaleniu ceny emisyjnej i ceny sprzedaży Akcji
30/06/2013 26/2013 EBI Komunikat aktualizujący prospekt emisyjny nr 6 w przedmiocie podania do publicznej wiadomości informacji o ustaleniu ceny emisyjnej i ceny sprzedaży akcji
27/06/2013 25/2013 EBI Zatwierdzenie aneksu nr 4 oraz aneksu nr 5 do prospektu emisyjnego Spółki
20/06/2013 24/2013 EBI Komunikat aktualizujący prospekt emisyjny nr 5
19/06/2013 23/2013 EBI Zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Spółki
19/06/2013 22/2013 EBI Zatwierdzenie aneksu nr 3 do prospektu emisyjnego Spółki
19/06/2013 21/2013 EBI Zatwierdzenie aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego Spółki
18/06/2013 20/2013 EBI Komunikat aktualizujący prospekt emisyjny nr 4
17/06/2013 19/2013 EBI Komunikat aktualizujący prospekt emisyjny nr 3
16/06/2013 18/2013 EBI Komunikat aktualizujący prospekt emisyjny nr 2
13/06/2013 17/2013 EBI Komunikat aktualizujący prospekt emisyjny
11/06/2013 16/2013 EBI Termin publikacji prospektu emisyjnego OT Logistics S.A.
05/06/2013 15/2013 EBI Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektu Emisyjnego Spółki
27/05/2013 14/2013 EBI Wypłata odsetek z tytułu emisji obligacji serii A
16/05/2013 13/2013 EBI Wybór oferty złożonej przez Spółkę w postępowaniu przetargowym
25/04/2013 12/2013 EBI Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za 2013 rok.
17/04/2013 11/2013 EBI Nowa kadencja Rady Nadzorczej
17/04/2013 10/2013 EBI Nowa kadencja zarzadu
17/04/2013 9/2013 EBI Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 17 kwietnia 2013 roku
11/04/2013 8/2013 EBI Odwołanie prognozy wyników finansowych
27/03/2013 7/2013 EBI Sprostowanie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics na dzień 31 grudnia 2012 roku
19/03/2013 4/2013 EBI Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok
19/03/2013 3/2013 EBI Zwiększenie zaangażowania kapitałowego w spółce zależnej
01/02/2013 2/2013 EBI Rejestracja w KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego OT Logistics S.A.
09/01/2013 1/2013 EBI Harmonogram publikacji raportów okresowych za 2013 rok
11/12/2012 27/2012 Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców KRS spółki zależnej Emitenta, działającej pod firmą Odratrans Nieruchomości II sp. z o.o. w likwidacji
28/11/2012 26/2012 Zawarcie aneksu do umowy kredytu
26/11/2012 25/2012 Wypłata odsetek z tytułu emisji obligacji serii A
22/11/2012 23/2012 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki zależnej Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o.
21/11/2012 24/2012 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej
07/11/2012 22/2012 Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców KRS spółki zależnej Emitenta, działającej pod firmą Odratrans Nieruchomości I sp. z o.o. w likwidacji
29/10/2012 21/2012 Zawarcie umowy istotnej
29/09/2012 20/2012 Informacja o realizacji warunków istotnej umowy
19/09/2012 19/2012 Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie Dokumentu Rejestracyjnego
16/09/2012 16/2012 Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics za I półrocze 2012
01/07/2012 15/2012 Zawarcie istotnej umowy
27/06/2012 14/2012 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2012 roku
29/05/2012 13/2012 Zmiana firmy spółki
13/05/2012 11/2012 Zmiana firmy spółki
11/05/2012 12/2012 Podwyższenie kapitału zakładowego Odratrans S.A.
11/04/2012 10/2012 Wykreślenie z ksiąg wieczystych nieruchomości hipotek zabezpieczających roszczenia uprzednich wierzycieli Emitenta
11/04/2012 9/2012 Ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości Emitenta
18/02/2012 6/2012 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst Obligacji Serii A
09/02/2012 5/2012 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A
08/02/2012 4/2012 Zawiadomienie o wpisie do rejestru zastawu (hipoteki morskiej) na statkach
18/01/2012 15:44 3/2012 Harmonogram publikacji raportów okresowych za 2012 rok
10/01/2012 1/2012 Informacja o uzyskaniu dostępu do elektonicznej bazy informacji (EBI)
10/01/2012 2/2012 Złożenie wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu obligacji serii A